Zaproszenie na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Uprzejmie informujemy, że sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 09  września 2019 roku o godz. 15.30 w świetlicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy A. Mickiewicza 1.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/309/2010 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/197/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/361/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
  w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady

 

                                                                                                      Mariusz Pasternak