Zapraszamy na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Mariusz Pasternak, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego informuje, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 12.00 w Ostrowieckim Browarze Kultury  – sala koncertowa (wejście od Galerii Fotografii).

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXVIII/2020 z dnia 07 lutego 2020 roku.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXIX/2020 z dnia 04 marca 2020 roku.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXX/2020 z dnia 31 marca 2020 roku.

 

 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 02/2020/VI – sprawozdanie na płycie CD.

 

 1. Informacja na temat sytuacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Ostrowcu Świętokrzyskim ul Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Ostrowieckiego na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/328/2018 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
  i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Adama Mickiewicza 1 i włączenia jej do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Adama Mickiewicza 1 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach przez powiatowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową  (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej” – informacja na płycie CD.

 

 1. Przyjęcie „Sprawozdania z zakresu realizowanych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok” – sprawozdanie na płycie CD.

 

 1. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2020” za rok 2019” – sprawozdanie na płycie CD.

 

 1. Przyjęcie „Sprawozdania z realizowania „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
  w Rodzinie w Powiecie Ostrowieckim na lata 2017-2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2019 rok” – sprawozdanie na płycie CD.

 

 1. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego za rok 2019” – sprawozdanie na płycie CD.

 

 1. Przyjęcie „Sprawozdania dotyczącego „Efektów Pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2019 roku” – sprawozdanie na płycie CD.

 

 1. Przyjęcie „Sprawozdania z realizowania „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Ostrowieckim na lata 2018-2020” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim za
  2019 rok – sprawozdanie na płycie CD.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ostrowieckiego – Or.III.0012.6.26,27.2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego – Or.III.0012.6.1.2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia „skargi” na działalność Starosty Ostrowieckiego – Or.III.0012.6.2.2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ostrowieckiego – Or.III.0012.6.4.2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Przedstawienie „Raportu o stanie powiatu za 2019 rok”

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji