Zapraszamy na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego

Mariusz Pasternak, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego informuje, że sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w dniu 04 marca 2020 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXV/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

 1. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Ostrowieckiego Nr XXVII/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku

 

 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego Nr 01/2020/VI
 2. Informacja na temat „Bieżącej sytuacji finansowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie  Powiatu  Ostrowieckiego na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu  Ostrowieckiego na 2020 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2033 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2020-2021” (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Powiatu Ostrowieckiego i Powiatu Opatowskiego (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Ostrowieckim za rok 2019 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa
  w Szewnie na „Przeprowadzenie prac konserwatorskich ram skrzyniowych do trzech obrazów z cyklu „Sakramenty udzielane przez Św. Mikołaja w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja Biskupa w Szewnie”” – realizacja w 2020 r (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowieckiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej na „Pełną konserwację techniczną i estetyczną ołtarza głównego i tabernakulum oraz konserwację techniczną i estetyczno-plastyczną obrazu Zaślubin NMP w kościele pw. Zaślubin NMP w Rudzie Kościelnej” – realizacja w 2020 r. (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków
  i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego na rok 2020 (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ostrowieckiego za 2019 rok. (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania organu wykonawczego Powiatu Ostrowieckiego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji w interesie publicznym (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (inicjatywa uchwałodawcza – Przewodniczący Rady)

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego o złożonych interpelacjach.

 

 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji