Z prac Zarządu Powiatu

Wybudują chodnik

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do Budżetu Powiatu Ostrowieckiego nowego zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie budowy chodnika wzdłuż bloków 7A i 7B”.

Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ulicy Chrzanowskiego do ulicy Radwana realizowana będzie w 2016 roku. Przewężenie pasa drogowego wzdłuż bloków 7A i 7B uniemożliwiło zaprojektowanie i budowę chodnika przed tymi blokami. Budowa chodnika w tym miejscu wiąże się z koniecznością pozyskania sąsiednich terenów i poszerzenia pasa drogowego. Zadanie będzie realizowane w trybie rozbudowy drogi w oparciu o „spec ustawę drogową”. Koszt opracowania dokumentacji wyniesie 20 tysięcy złotych.

P1080056

Trwa remont przepustu

Zarząd w dniu 22 marca br. zaakceptował projekt umowy na zadanie pn. „Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0645T w Janowicach”.

Przepust został poważnie uszkodzony w wyniku długotrwałych opadów deszczu w ciągu ostatnich tygodni. Doszło także do uszkodzenia jezdni i poboczy. W związku z powyższym konieczne było jak najszybsze rozpoczęcie realizacji zadania.

P4011180

Zmienią kategorie dróg

Zarząd podjął uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii dotyczącej zamiaru pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Ćmielów. O zaopiniowanie powyższego zamiaru zwrócił się do Zarządu Powiatu Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów. Po pozbawieniu kategorii dróg gminnych trzy odcinki dróg – Podgórze-Lemierze, Grójec, Jastków, pełnić będą funkcję dróg wewnętrznych, tj. ciągów pieszych z bardzo ograniczonym ruchem pojazdów.

Podpisano umowy na promocję poprzez sport

Zakończyły się procedury przetargowe związane z udzieleniem zamówienia na promocję Powiatu Ostrowieckiego poprzez sport. W 2016 działania te będą się odbywać poprzez trzy dyscypliny sportowe – piłkę nożną, piłkę siatkową oraz piłkę ręczną.

W wyniku przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejsze oferty na promocję powiatu poprzez sport – piłka nożna mężczyzn 90 tysięcy złotych, piłka siatkowa kobiet – 50 tysięcy złotych.

Do realizacji przedmiotu umowy w zakresie promocji powiatu poprzez piłkę nożną wybrano Klub Piłkarski KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski. W części dotyczącej piłki siatkowej zaś wybrano ofertę klubu KSZO OSTROWIEC S.A.

Jedynie w przypadku piłki ręcznej mężczyzn nie wyłoniono wykonawcy, gdyż złożona oferta przewyższała kwotę przeznaczoną przez powiat na ten cel. Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie kolejnego przetargu nieograniczonego w tym zakresie.

Nie zapłacą za wymianę dokumentów

Zarząd zaakceptował projekt uchwały Rady Powiatu o zwolnieniu z opłat za wydanie nowych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy mieszkańców ulicy Borowikowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nazwa tej ulicy została nadana mocą uchwały Rady Miasta z dnia 27 listopada 2015 roku.

Zgodnie z przepisami, Prawo o ruchu drogowym daje możliwość podjęcia przez Radę Powiatu uchwały zmniejszającej opłatę bądź zwalniającej z niej całkowicie osoby zobowiązane do wymiany dokumentów spowodowane zmianą adresu wynikające z decyzji administracyjnych.

Zaakceptowana przez Zarząd uchwała o zwolnieniu z opłat mieszkańców ulicy Borowikowej trafiła następnie pod obrady Rady Powiatu.

Biblioteka powiatowa w Kunowie

Zarząd zaakceptował także projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Gminie Kunów. Powierzenie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Miasta i Gminy Kunów. Realizację zadań powiatowej biblioteki wykonywane będą przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kunowie. Gmina Ostrowiec, do której także zwrócono się z zapytaniem o możliwość prowadzenia biblioteki powiatowej, nie wyraziła na to zgody.

Projekt uchwały trafił na sesję Rady Powiatu Ostrowieckiego w dniu 30 marca br.

Przyjęto informację nt. ORE

Zarząd zapoznał się z informacją o sytuacji związanej ze zwrotem środków uznanych jako wydatki niekwalifikowane w projekcie pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenia zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim”, realizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do zwrotu kwoty w wysokości 10 711,67 złotych wezwał Powiat Ostrowiecki Ośrodek Rozwoju Edukacji. Za koszty niekwalifikowane uznano wynagrodzenie menadżera projektu oraz wydatki na delegacje.

Jednocześnie trwa postępowanie administracyjne związane z odwołaniem przez Powiat Ostrowiecki do Ministra Rozwoju decyzji o konieczności zwrotu 79 499,34 złotych wraz z odsetkami za dofinansowanie do projektu. Powiat wnioskował o uchylenie kwoty w całości, zastosowanie ewentualnych korekt finansowych bądź ponowne rozpatrzenie ww. sprawy.

Omówiono sprawy ZOZ-u

Członkowie zarządu omówili pismo dotyczące złożenia wspólnego oświadczenia w zakresie trwałości projektu „Budowa i wyposażenie pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenie lądowiska dla helikopterów w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”.

Całkowita wartość projektu to 12,8 mln złotych. ZOZ ubiega się o dofinasowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”.

Zarząd Powiatu upoważnił starostę Zbigniewa Dudę i wicestarostę Eligiusza Micha do złożenia oświadczenia w zakresie trwałości projektu. Jego złożenie oznacza m. in. iż w okresie 5 lat od płatności końcowej Beneficjent nie zaprzestanie działalności produkcyjnej, nie dojdzie do zmiany własności czy istotnej zmiany wpływającej na realizacje istotnych celów inwestycji.

Zaakceptowano projekt porozumienia

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt porozumienia intencyjnego pomiędzy Powiatem Ostrowieckim a Województwem Świętokrzyskim dotyczący wspólnej realizacji dwóch inwestycji drogowych: rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od alei Jana Pawła II do ulicy Samsonowicza, tj. od km 1+912 do km 4+123,90, a także przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów na odcinku od km 9+036,60 do km 10+090,00 w Ćmielowie. Odcinek ten, po wybudowaniu obwodnicy Ćmielowa, stanie się drogą powiatową.

W ramach porozumienia Województwo Świętokrzyskie przejęło zobowiązania Powiatu Ostrowieckiego w ramach sfinansowania kosztów aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od Alei Jana Pawła II do ulicy Samsonowicza tj. od km 1+912 do km 4+123,90”, który zakłada doprojektowanie dodatkowego pasa jezdni. Powiat Ostrowiecki zobowiązał się zaś do udzielenia województwu pomocy finansowej w wysokości 500 000 złotych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec–Ożarów na odcinku ok. 1 kilometra w Ćmielowie. Po wybudowaniu obwodnicy Ćmielowa wyremontowany odcinek drogi nr 755 zostanie przekazany w zarząd Powiatu Ostrowieckiego.