Z prac Zarządu Powiatu

Pokrywamy stratę szpitala

W związku z trudną sytuacja finansową szpitala p.o. Dyrektora Szpitala p. Aldona Jarosińska zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala za rok 2017. Warto przypomnieć, że powstała ona za czasów, gdy placówką zarządzał poprzedni dyrektor. Wydatek jaki musi ponieść budżet powiatu wyniesie ponad 1 740 000 zł. Ta kwota jest wynikiem różnicy pomiędzy stratą netto szpitala, a wartością amortyzacji. Działanie zmierzające do pokrycia brakującej lecznicy sumy pieniędzy pozwoli na funkcjonowanie placówki w dotychczasowej formie

Sytuacja jaką zastaliśmy w szpitalu i powiecie jest trudna. Pracujemy jednak ciężko nad wygospodarowaniem środków, które można dobrze wykorzystać. Tak jest w tym przypadku, gdzie Zarząd biorąc odpowiedzialność za zdrowie mieszkańców zadecydował o przekazaniu środków finansowych na pokrycie powstałej stratywyjaśnił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Strata netto za rok 2017 w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim -4 597 263,70 zł
Wartość amortyzacji za rok 2017 w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim  2 856 279,52 zł
Różnica do pokrycia -1 740 984,18 zł

 

Pojazd dla Policji

W związku z podpisaniem umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. i Powiatem Ostrowieckim o nieodpłatnym użyczeniu samochodu osobowego marki Skoda Superb powstaje konieczność zagospodarowania obecnie używanego przez Starostwo pojazdu Volkswagen 3C Passat. Decyzją Zarządu Powiatu samochód ten zostanie przekazany w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach i będzie wykorzystywany do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu ostrowieckiego.

Procedura konkursowa na start

W związku ze złożoną przez p. Rafała Lipca rezygnacją z pełnionego stanowiska Dyrektora ZOZ w Ostrowcu Św. niezbędne jest wszczęcie procedury konkursowej, która pozwoli wyłonić nowego kierownika placówki. Obecnie pełnienie obowiązków dyrektorskich powierzono Aldonie Jarosińskiej, dotychczasowej z-cy dyrektora ds. finansowych.

Konkurs będzie miał charakter otwarty i uczestniczyć w nim będzie mógł każdy, kto będzie odpowiadał kryteriom wyboru podanym w stosownym ogłoszeniupowiedział wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Komisja konkursowa oraz jej przewodniczący zostanie powołana uchwałą Rady Powiatu Ostrowieckiego po wskazaniu przedstawicieli przez odpowiednie instytucje przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. Obsługą Komisji Konkursowej zajmie się Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Więcej pieniędzy na utrzymanie dróg

150 000 zł więcej przeznaczy Zarząd Powiatu Ostrowieckiego na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Ostrowca Św. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania jezdni na przełomie 2018 i 2019 r. wymagało częstego uruchamiania akcji zimowego utrzymania dróg. Było to spowodowane warunkami atmosferycznymi takimi jak opady deszczu, śniegu czy ujemne temperatury. Przeznaczone środki pozwolą na realne zabezpieczenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Remonty cząstkowe na drogach powiatowych

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w Powiecie Ostrowieckim w roku 2019”. Wartość zadania ma wynieść 250 000 zł., a całość kwoty będzie pochodziła z budżetu samorządu powiatowego.

Stan nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych ulega corocznej degradacji, co widać szczególnie po okresie zimowym. Występują wówczas liczne ubytki nawierzchni które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym konieczne są naprawy.