Z prac Zarządu Powiatu

Przyjęto rezygnację dyrektorów

Zarząd przyjął rezygnację z zajmowanych stanowisk dyrektorów dwóch ostrowieckich szkół zawodowych – Zespołu Szkół nr 1, Krystyny Biel oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Gabriela Główki, którzy złożyli pisemną rezygnację ze sprawowanych funkcji.

Nowy dyrektor MOS

Podczas posiedzenia Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Ewie Bukale, dotychczas pełniącej obowiązki dyrektora tej placówki. Kandydatura p. Bukały została wyłoniona przez Komisję Konkursową w dniu 18 maja br. Stanowisko to pani dyrektor obejmie na okres 5 lat – od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2021 roku.

Nowe stanowisko w internacie ZSOMS

Zarząd, na wniosek dyrektora Zygmunta Kochańskiego, podjął uchwałę w sprawie utworzenia nowego stanowiska kierowniczego w internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nowe stanowisko ma zapewnić mieszkającym w internacie uczniom lepszą opiekę, a co za tym idzie – zwiększyć ich bezpieczeństwo na terenie placówki.

Będą kosić pobocza

Aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowców, Zarząd Powiatu, na wniosek Wydziału Dróg, wyraził zgodę na zatrudnienie sześciu dodatkowych pracowników do koszenia poboczy dróg powiatowych. Dzięki wyposażeniu wydziału w nowy sprzęt – kosiarkę bijakową oraz podkaszarkę, możliwe stało się zrezygnowanie z usług firmy zewnętrznej oraz zapewnienie zatrudnienia nowym pracownikom w ramach prac interwencyjnych. Wykoszenie poboczy nie tylko poprawi estetykę, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo kierowcom, mającym obecnie utrudnioną widoczność przy włączaniu się do ruchu z dróg podporządkowanych.

Przeprowadzą remonty cząstkowe dróg

Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie: „Remonty cząstkowe dróg powiatowych w powiecie ostrowieckim w roku 2016”. Poprzednia umowa z firmą „DROMAR” została w całości zrealizowana. Aby remonty były kontynuowane, konieczne stało się przeprowadzenie dodatkowego zamówienia. Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy na ten sam rodzaj robót, jeżeli ich wartość nie przekracza 50 proc. wartości zadania. Decyzja Zarządu spowoduje, że prace przy „łataniu dziur” w drogach będą wykonywane bez zbędnej zwłoki, co znacznie poprawi komfort jazdy kierowców.

Projekty do RPO

Wiedząc, jak ważne dla rozwoju powiatu są inwestycje, Zarząd zapoznał się z informacją Wydziału Rozwoju Powiatu na temat projektów inwestycyjnych, planowanych do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zarząd wytypował projekty, dla których w planowanych konkursach składane będą wnioski aplikacyjne. Priorytetowe inwestycje:

– Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szacunkowa wartość projektu to 12 494 866,00 zł. Inwestycja ta przyczyni się do rozwoju ostrowieckiej szkoły mistrzostwa sportowego, wzrostu jej renomy i atrakcyjności wśród przyszłych uczniów. Dzięki tak rozbudowanej bazie sportowo-dydaktycznej, ZSOMS z pewnością wzmocni swoją pozycję wśród szkół sportowych i przyczyni się do jeszcze większego zainteresowania młodych sportowców tą placówką.

– Rewitalizacja społeczno-gospodarcza zdegradowanych terenów oraz zwiększenie potencjału turystycznego na terenie Powiatu Ostrowieckiego, w tym remont Pałacu Wielopolskich. Szacunkowa wartość całego projektu to 8 500 000 zł, zaś remont pałacu – 2 500 000 zł. Zarząd uznał za priorytetowy remont Pałacu Wielopolskich, którego stan techniczny obecnie nie jest zadowalający. Remont ochroni zbiory, poprawi wygląd zabytkowego budynku, a także poprawi warunki pracy. Poza tym podniesie atrakcyjność tego obiektu muzealnego dla zwiedzających i umożliwi jego dalszy rozwój.

Opracowano na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu