WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 25b, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) i uchwały Nr XXXII/189/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14 września 2016 r.,

 

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

podaje do publicznej wiadomości,

 

że przeznacza do dzierżawy nieruchomości gruntowe niezabudowane w drodze przetargu, na czas nieoznaczony.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w miejscowości Bałtów, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie i stanowią własność lub są w posiadaniu Powiatu Ostrowieckiego. Teren nieruchomości nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bałtów.

Nr kompleksu Nr działki Pow. działki (ha) Użytek Nr księgi wieczystej Przeznaczenie wg Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bałtów
Opis nieruchomości Roczny czynsz dzierżawny netto
(zł)
1 1910/8 0,1746 S-RIIIb (sady) KI1O/00056498/4 (własność Powiatu Ostrowieckiego) Tereny usług publicznych (UP) Teren działki jest w miarę płaski, w większości zakrzaczony, nie użytkowany. 3 190,00
1910/9 0,0382 S-RIIIb (sady) Tereny usług publicznych (UP) Teren działki jest w miarę płaski, w większości zakrzaczony, nie użytkowany.
1910/11 6,4066

0,6336

0,2318

S-RIIIb (sady)

S-RIVa (sady)

S-RIVb (sady)

Tereny usług publicznych (UP) Teren działki jest w miarę płaski, częściowo stanowiący sad i teren zakrzaczony, w większości użytkowany jako grunt orny.
1924/5 0,4260 LsIII (lasy) Tereny łąk (ZR) Teren zlokalizowany pomiędzy drogą wojewódzką nr 754,
a rzeką Kamienną.
  7,9108          
2 1362/2 1,1700

0,4200

0,3000

ŁIV (łąki trwałe)

ŁV (łąki trwałe)

N (nieużytki)

KI1O/00064489/7 (posiadanie Powiatu Ostrowieckiego) Tereny łąk, pastwisk
i nieużytków (ZR)
Teren nieruchomości jest
płaski. Warunki dojazdu do nieruchomości są dobre – droga o nawierzchni asfaltowej. Działka stanowi grunt rolny (łąka), zagospodarowany oraz w części użytkowany do produkcji rolnej.
327,00
  1,8900          
3 329 0,0200 RII (grunty orne) Brak
księgi wieczystej (posiadanie Powiatu Ostrowieckiego)

Tereny rolne (R).

 

Teren nieruchomości jest lekko pofałdowany o wymiarach 480m x 40m. Warunki dojazdu do nieruchomości są dobre – droga
o nawierzchni asfaltowej. Grunt rolny, zagospodarowany oraz użytkowany do produkcji rolnej.
574,00
  0,2000 RIIIa (grunty orne)
  0,3400 RIIIb (grunty orne)
  0,9800 RIVb (grunty orne)
  0,2800 RV (grunty orne)
  1,8200          

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Dzierżawca winien wnosić przez okres dzierżawy miesięczne opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT.

Stawka czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, na okres 21 dni, tj. od dnia 16.01.2017 r. do dnia 06.02.2017 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 (III piętro, pokój nr 306, nr tel. 41 2476247).