WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 25b, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) i uchwały Nr XXXII/188/2016 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 14 września 2016 r.,

 

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

podaje do publicznej wiadomości,

 

że przeznacza do dzierżawy nieruchomość gruntową zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Ostrowieckiego, w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowego użytkownika, z przeznaczeniem na cele działalności rolniczej.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Bałtów, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, oznaczona zgodnie z ewidencją gruntów obr. Bałtów jako działka nr 2000 o powierzchni 2,0546 ha i stanowi użytki: Br-RIIIb (użytki rolne zabudowane o powierzchni 1,8304 ha), RIIIb (grunty orne o powierzchni 0,2242 ha).

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00056498/4.

Przedmiotową działkę stanowi grunt rolny zabudowany budynkami gospodarczymi: budynkiem obory (składający się z trzech części: obory, chlewni i warsztatu), budynkiem magazynu zbożowego, wiatą, budynkiem magazynowym, budynkiem garaży, wagą wozową. Kształt działki jest regularny, a teren w miarę płaski. Działka jest uzbrojona w sieć energetyczną i wodociągową.
W sąsiedztwie działki zlokalizowane są grunty rolne i tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka stanowi część zespołu pałacowo – parkowego.

Teren nieruchomości jest wpisany do rejestru zabytków i objęty ochroną Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

Teren nieruchomości nie jest objęty aktualnym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bałtów” teren, na którym znajduje się nieruchomość jest opisany jako tereny usług oświatowych (UO).

Czynsz z tytułu przedmiotowej dzierżawy wynosi rocznie 5 447,47 zł (słownie złotych: pięć tysięcy czterysta czterdzieści siedem 47/100) plus należny podatek VAT.

Dzierżawca winien wnosić przez okres dzierżawy miesięczne opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT.

Stawka czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzednim, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, na okres 21 dni, tj. od dnia 16.01.2017 r. do dnia 06.02.2017 r.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37 (III piętro, pokój nr 306, nr tel. 41 2476247.