Wydział Komunikacji informuje- wydłużone terminy rejestracji pojazdów

W okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31grudnia 2020r. wydłuża się do 180 dni terminy określone w art.71ust.7 i art.78 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym;

Powyższe zmiany stosuje się:

1)do pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie w/w ustawy;

2)do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia wżycie w/w ustawy.