W trosce o niepełnosprawnych

W tym roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęło 9 projektów na łączną wnioskowaną kwotę 476 tys. 813 zł. W czerwcu Oddział Świętokrzyski PFRON poinformował o przyznaniu środków finansowych w łącznej wysokości 361.310,71 zł na realizację 7 projektów. 

W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały podpisane umowy w ramach trzeciej edycji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami, którego celem strategicznym jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Z programu skorzysta siedmioro beneficjentów.

Nowe busy ułatwią gminom transport osób niepełnosprawnych w obliczu zmiany przepisów, zaznacza Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

– Zmieniły się przepisy ustawowe i gminy zajmowały się też dowozem młodzieży starszej. W tej chwili tylko do dwudziestego pierwszego roku życia. Jeżeli szkoła taka jak zespół szkół specjalnych ma młodzież, która uczęszcza na zajęcia na wózkach inwalidzkich czy o kulach, a są to osoby starsze, powyżej dwudziestu jeden lat, to obowiązek dowozu tych osób spoczywa już na tej placówce. – podkreśla Pani dyrektor Barbara Cudzik.

Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Środki stanowiące budżet trzeciej edycji programu będą wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym na likwidację barier w urzędach i placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy oraz wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zakres wsparcia obejmuje umożliwianie osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych m.in. przez dostosowanie środków transportu do obsługi
i przewożenia osób niepełnosprawnych oraz aktywizację zawodową tych osób. Będą również wspierane innowacyjne instrumenty pozwalające zmniejszyć skutki wykluczenia społecznego.

W 2020 roku beneficjenci ubiegali się o pomoc finansową w ramach następujących obszarów:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt,

  2. Obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej
    lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW). Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

– 90.000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,

– 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów, zwanych „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9 – cio miejscowymi,

– 270.000,00 zł dla autobusów,

  1. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego WTZ.

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON na realizację każdego projektu wynosiło do:

Obszar B – 55% kosztów realizacji projektu, do 35 % w budynkach gmin,

Obszar D – 70 % kosztów realizacji projektu,

Obszar F – 80 % kosztów realizacji projektu.

W 2020 roku do PCPR wpłynęło 9 projektów na łączną wnioskowaną kwotę 476.813,71 zł,
w tym 4 projekty w ramach obszaru D, 4 projekty w ramach obszaru B i jeden projekt w ramach obszaru F. Wszystkie projekty spełniały wymogi formalne.

W dniu 21 lutego 2020 r. złożono do Świętokrzyskiego Oddziału PFRON w Kielcach Wystąpienie w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”.

Oddział Świętokrzyski PFRON pismem z dnia 18 czerwca 2020 r. poinformował o przyznaniu środków finansowych w łącznej wysokości 361.310,71 zł na realizację 7 projektów.

Lp.

Nazwa Beneficjenta

Obszar programu

Przyznana kwota

% udział

1

Gmina Ćmielów –
na budowę podjazdu przy UMiG w Ćmielowie

B

10.695,97

35 %

2

Gmina Ćmielów –
na budowę podjazdu przy budynku szkoły podstawowej w Brzóstowej

B

10.175,00

55 %

3

Gmina Kunów – na remont + modernizację łazienki w szkole podstawowej w Kunowie

B

14.846,74

55 %

4

Gmina Bodzechów – zakup 9-cio osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach

D

90.000,00

70 %

5

Gmina Kunów – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

D

115.193,00

70 %

6

Stowarzyszenie „Razem” Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo – dla WTZ,
os. Pułanki 10 w Ostrowcu Św.

F

30.400,00

80 %

7

Powiat Ostrowiecki – dla Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Iłżecka 33 w Ostrowcu Św.

D

90.000,00

70 %

Razem

361.310,71

x