UWAGA!  Zmiany w ustawie o tarczy antykryzysowej

UWAGA!  Zmiany w ustawie o tarczy antykryzysowej.

Wprowadzono następujące zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568):

Dofinansowania dla mikro, małego i średniego przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb)

 

Przedsiębiorca może mieć przyznane dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku a nie od dnia jego złożenia. Po otrzymaniu dofinansowania przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który otrzymał dofinansowanie. Utrzymanie w zatrudnieniu pracowników po zakończeniu wsparcia nie będzie już obowiązkiem przedsiębiorcy.

 

Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc)

 

Ubieganie się o wypłatę kolejnych transzy dofinansowania poprzez zniesienie obowiązku comiesięcznego składania oświadczenia o prowadzeniu działalności. Dodatkowo przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia działalności tylko przez okres otrzymywania dofinansowania. Prowadzenie działalności gospodarczej po zakończeniu wsparcia nie będzie już obowiązkiem przedsiębiorcy. Uściślono również, że dofinansowanie przypada od miesiąca złożenia wniosku.

 

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

Rozszerza się krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnieni do skorzystania z pożyczki,
o podmioty, które nie zatrudniają oraz nigdy nie zatrudniały pracowników poprzez rezygnację
z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
Aby skorzystać z umorzenia pożyczki mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany. Utrzymanie zatrudnienia nie będzie już warunkiem umorzenia pożyczki.

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15 zze)

Organizacja pozarządowa może mieć przyznane dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku. a nie od dnia jego złożenia. Po otrzymaniu dofinansowania organizacja pozarządowa będzie obowiązana do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który otrzymała dofinansowanie. Utrzymanie w zatrudnieniu pracowników po zakończeniu wsparcia nie będzie już obowiązkiem organizacji pozarządowej.

UWAGA !!! ZMIANY OBEJMUJĄ WNIOSKI ORAZ UMOWY JUŻ REALIZOWANE