Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych na praktykach wspomaganych na otwartym rynku pracy

Praca zawodowa dla każdej dorosłej osoby jest rzeczą ważną i odgrywa w życiu duże znaczenie. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną dodatkowo pełni ona rolę rehabilitacyjną zarówno w wymiarze psychologicznym jak i fizycznym. Pozwala uwierzyć w siebie, daje poczucie przydatności społecznej, nadaje sens życiu,  stwarza okazje do nawiązywania kontaktów społecznych i przyczynia się do niezależności ekonomicznej.

W Zespole Szkół Specjalnych, Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy mieszczącej się przy ulicy Iłżeckiej 33 w Ostrowcu Św., od lat podejmowane są wielokierunkowe działania mające na celu efektywne przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do dorosłości, w tym praktyczne przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Od ubiegłego roku szkolnego działa Punkt Konsultacyjny Szkolnego Doradztwa Zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół podstawowych   i gimnazjalnych. Realizowana jest również współpraca z Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, dzięki której zainteresowani uczniowie zdają egzaminy i otrzymują certyfikaty zawodowe.       

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku uczniowie klas przysposabiających do pracy uczestniczyli  w „Warsztatach kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy”, zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Św. „Źródło” przy wsparciu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze środków PFRON w 2018r. Tematyka warsztatów obejmowała dwa główne obszary. Pierwszy dotyczył nabywania kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej. Celem drugiego było rozbudzenie zainteresowania uczniów pracą, podkreślenie wartości pracy w życiu człowieka,  przygotowanie do wejścia w rolę pracownika oraz poznania sposobów właściwego komunikowania się w miejscu pracy. W trakcie trzech weekendowych spotkań uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat komunikowania się z innymi oraz wpływu dobrej komunikacji na budowanie relacji prywatnych i zawodowych. Z zaangażowaniem i otwartością wykorzystywali wiedzę podczas ćwiczeń praktycznych proponowanych podczas zajęć. Ważnymi tematami dla grupy były zagadnienia związane z pracą. Część uczestników szkolenia deklarowała chęć podjęcia w przyszłości zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Warsztaty poprowadzili Aleksandra Iwan – psycholog oraz Adam Jodzis – trener pracy, na co dzień zajmujący się zatrudnieniem wspomaganym osób z niepełnosprawnościami w Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Warszawie.

W Zespole Szkół Specjalnych prowadzona jest również praktyczna nauka czynności pracy organizowana w formie zajęć w klasopracowniach, a  także od niedawna, w formie praktyk wspomaganych na otwartym rynku pracy. Praktyki wspomagane mają na celu zapoznanie naszych uczniów nie tylko z rynkiem pracy, ale również z różnymi rodzajami prac, na różnych stanowiskach. Umożliwiają młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną sprawdzenie swoich umiejętności i wiedzy w naturalnych warunkach zakładu pracy, uczenie się pracy na konkretnym stanowisku, dopasowanym do indywidualnych zainteresowań i predyspozycji, przy wsparciu trenera pracy.

28 maja 2019r. trzy uczennice klasy Ia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zakończyły dwumiesięczne praktyki wspomagane w Hotelu Accademia w Ostrowcu Św., które odbyły się dzięki otwartości i uprzejmości Pani Dyrektor Bożeny Kieloch. Wybór miejsca praktyk nie był przypadkowy, wiązał się ściśle z określonymi kompetencjami,  preferencjami i możliwościami uczennic. Asia, Iza i Wiktoria z dużym zaangażowaniem podchodziły do udziału w praktykach. Pilnowały by przychodzić do hotelu punktualnie, pamiętały o ubraniu na zmianę oraz zachowaniu ciszy w miejscu pracy, by nie przeszkadzać hotelowym gościom. Szybko zaaklimatyzowały się w nowym miejscu, poznały rozkład korytarzy i pokoi na każdym piętrze, pod koniec praktyk samodzielnie poruszały się po budynku, korzystając z odpowiedniej windy. Podczas praktyk zapoznały się z ofertą hotelu oraz zakresem obowiązków na stanowisku pokojowej. Z dużym zaangażowaniem i starannie wywiązywały się z powierzonych obowiązków. Wykonywały prace porządkowe w ciągach komunikacyjnych w hotelu: odkurzały i zmywały korytarze, myły szyby, drzwi windy, zamiatały i zmywały klatkę schodową. Stosowały się do wskazówek trenera pracy dotyczących sposobu wykonywania poszczególnych czynności. Kulturalnie i z szacunkiem odnosiły się do innych pracowników hotelu.

Dało się zauważyć, że praca przynosi uczennicom zadowolenie i satysfakcję. W szkole Asia, Iza i Wiktoria chętnie dzieliły się swoimi przeżyciami z innymi uczniami, zachęcając ich do udziału w praktykach.

Mamy nadzieję, że dzięki praktykom wspomaganym nasi uczniowie, będą mogli w przyszłości bardziej świadomie podejmować decyzje życiowe  i zawodowe.

W imieniu uczniów składamy podziękowania Pani Dyrektor oraz pracownikom Hotelu Accademia za wsparcie i życzliwość.