Trzy uczennice „Broniewskiego” w eliminacjach centralnych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Anna Mich, Karolina Tomczyk i Karolina Żaczkiewicz zakwalifikowały się do eliminacji centralnych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Jest to olimpiada składająca się z dwóch bloków tematycznych: blok A – innowacyjność (w którym właśnie sukcesy osiągnęły nasze uczennice) i blok B – wynalazczość (w którym również w ubiegłym miesiącu uczennica naszej szkoły zakwalifikowała się do eliminacji centralnych).

Uczennice przygotowały prace o charakterze innowacji technicznych, które były oceniane w eliminacjach szkolnych, a następnie przez komisję wojewódzką w Kielcach w wyniku czego:

  • I miejsce w województwie w kategorii – ekologia zajęła Anna Mich,
  • II miejsce w województwie w kategorii – pomoc dydaktyczna zajęły Karolina Tomczyk i Karolina Żaczkiewicz

Anna Mich z klasy 3d (biologiczno-chemicznej) przygotowała pod kierunkiem dyr. Szkoły Roberta Wardy i nauczycielki biologii Jolanty Sienniak-Romańskiej pracę pt. „Tchnij życie w granitową pustynię” – projekt i graficzna wizualizacja nowoczesnego „uzdrowiska” na kamiennym rynku Ostrowca Świętokrzyskiego.

Uczennica wyszła z założenia, że w naszym mieście zdecydowanie brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby zregenerować organizmy, nabrać sił i witalności. Oprócz ludzi w wieku produkcyjnym, którzy są narażeni na choroby cywilizacyjne, w Ostrowcu mieszka duży odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, które zakończyły swoją pracę i wymagają regeneracji i odpoczynku. Duża część z nich odczuwa negatywne skutki zdrowotne, związane z wykonywanym kiedyś zawodem. Ania postanowiła więc przedstawić projekt, zwiększający atrakcyjność Ostrowca Świętokrzyskiego, zmieniający charakter miasta kojarzonego dotychczas jedynie z monokulturą przemysłu hutniczego.

Reprezentacyjnym miejscem każdego, a w szczególności mniejszego, miasta jest znajdujący się w jego centrum Rynek. Niestety ten w Ostrowcu już dawno przestał pełnić taką funkcję. Głównym skojarzeniem z nim związanym jest obecnie chłód, monumentalizm i zupełnie źle wpisująca się w charakter miasta i otaczającej go zabudowy nowoczesność. Niegdyś tętniący życiem, będący miejscem spotkań, wypoczynku i relaksu, stał się rzadko przez kogokolwiek odwiedzaną „granitową pustynią”.

Uczennica przeprowadziła wywiady z mieszkańcami i oceniła ich potrzeby względem rynku, a następnie opracowała projekt jego rewitalizacji składający się ze szklanej kopuły znajdującej się w centralnej części placu za fontanną oraz dwóch ścieżek roślinnych biegnących wzdłuż dłuższych ścian Rynku. Kopula wypełniona roślinami pozytywnie wpływającymi na zdrowie człowieka poprzez wydzielane przez nie związki, zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń, nawilżania powietrza, ujemnej jonizacji i aromaterapii spełnia rolę „nowoczesnego uzdrowiska”, a całości dopełniają rośliny ozdobne posadzone w ścieżkach roślinnych.

Uczennica zaprojektowała techniczne parametry kopuły, zrobiła projekty nawadniania i uprawy roślin leczniczych. Opracowała zastawy tych roślin i omówiła ich potrzeby i korzyści z nich płynące. Projekt ten spełnia bardzo wiele funkcji:

  • Zdrowotną – wykorzystanie roślin, które mają pozytywne, lecznicze znaczenie dla zdrowia człowieka i stworzenie mikroklimatu w„rajskim ogrodzie” pozwalającego na odpoczynek i regenerację zdrowia;
  • reprezentacyjną – atrakcyjna forma realizacji projektu sprawiłaby, że ostrowiecki Rynek zyskałby ponownie charakter wizytówki miasta i zacząłby tętnić życiem;
  • rekreacyjną – ludzie odwiedzaliby rynek, aby móc zrelaksować się pośród pozytywnie wpływającej na nich roślinności;
  • edukacyjną – poznanie zalet fitoterapii i ekologicznymi i ich oddziaływania na ludzki organizm;
  • ekonomiczną – możliwość zakupienia ekologicznych substancji i roślin, które można wykorzystać w domu do wspierania swojego zdrowia.

Praca została uzupełniona o graficzne wizualizacje pomysłu i liczne zdjęcia, projekty aparatury nawadniającej, schematy, wykresy… i zajęła I miejsce w województwie w kategorii- ekologia kwalifikując się do eliminacji centralnych.

Karolina Tomczyk i Karolina Żaczkiewicz z klasy 2c (politechnicznej) przygotowały wspólnie pod opieką nauczycielek chemii: Barbary Cecot i Doroty Kamińskiej pracę pt. „Ogród ekologiczny”. Jest to pomysł na pomoc dydaktyczną w nauczaniu biologii, chemii i przyrody w III i IV etapie edukacyjnym zgodnie z podstawa programową tych przedmiotów. Dzięki temu pomysłowi uczeń może zdobywać umiejętność dokumentowania obserwacji zjawisk przyrodniczych , wyników doświadczeń, planowania doświadczeń i ich obserwacji oraz ich przeprowadzania. Ogród ekologiczny podnosi ponadto atrakcyjność zajęć związanych z realizacją podstawy programowej w zakresie chemii gleby, ekologii, ochrony przyrody i środowiska. Uczennice wskazują ponadto możliwości zdrowego odżywiania się produktami, które można uprawiać w przydomowych ogródkach. Pokazały całościową ścieżkę postępowania – od analizy warunków klimatycznych (gleba, powietrze, woda) i metod naturalnego przygotowania różnych rodzajów gleb po wskazanie roślin do uprawy. Przyjęły zasadę, że najważniejszą sprawą w przygotowaniu gleby jest usuniecie z niej jonów metali ciężkich i opracowały metody ich usuwania. Samodzielnie też przygotowały biohumus i kompost, badały pH gleby, korzystały z wody deszczowej. To wszystko dawało gwarancję uprawy ekologicznej.

Autorki wykazały się nie tylko pomysłowością, ale też wytrwałością w realizacji pomysłu. Opracowały i samodzielnie przeprowadzały doświadczenia chemiczne niezbędne w analizie warunków uprawy, zaprojektowały metody obserwacji doświadczeń i wszystko to przedstawiły w sposób opisowy, bogato ilustrowany zdjęciami, tabelami, wykresami i równaniami chemicznymi. Jest to  ciekawa innowacyjna propozycja pomocy dydaktycznej, która może być wykorzystywana przez wiele lat oraz modyfikowana zgodnie z pomysłami uczniów. Praca znalazła uznanie jury olimpijskiego w Kielcach i zajęła w swojej kategorii II miejsce w województwie  kwalifikując się do etapu centralnego.

1      3   4

5   6