TIK DLA SZKÓŁ POWIATU OSTROWIECKIEGO

W Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kilińskiego oraz w II LO im. Joachima Chreptowicza, ul. Rosłońskiego będzie realizowany projekt pt. „TIK dla szkół powiatu ostrowieckiego!” .

Celem projektu jest rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego, czyli wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli z kompetencji cyfrowych.

Całkowita wartość projektu  wynosi 474 562,50 zł., z czego powiat otrzyma dofinansowanie z EU z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 415 362,50 zaś wkład własny powiatu stanowić będzie użyczenie sal w tych obiektach celem prowadzenia szkoleń. Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2021 do 30 czerwca 2022 r.

Wczoraj w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanym przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałka Renatę Janik, a powiatem ostrowieckim reprezentowanym przez wicestarostę Andrzeja Jabłońskiego i skarbnika powiatu Julitę Szewczyk.

Projekt zakłada rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz umiejętności wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnej w procesie uczenia się u 600 uczniów w tym 5 uczniów niepełnosprawnych: 2 słabosłyszących, 2 z niepełnosprawnością ruchową i 1 z autyzm poprzez organizowanie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych  prowadzonych z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych (TIK) oraz e-podręczników.