Terminarz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty oraz terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Przedstawia się on następująco:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 15.06.2020 r. – do 10.07.2020 r. do godziny 15.00 
 • Złożenie wniosku do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (szkoła nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej, podanie do szkoły i wymagane dokumenty dostępne na stronie internetowej szkoły: sms.ostrowiec.pl): od 15.06.2020 r. – do 22.06.2020 r. do godziny 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: od 26.06.2020 r. – do 10.07.2020 r. do godziny 15.00
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół, do których kandyduje: od 31.07.2020 r. – do 04.08.2020 r. do godziny 15.00
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności: do 04.08.2020 r. 
 • Weryfikacja prze z komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach:  do 11.08.2020 r. 
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły: 12.08.2020 r. 
 • Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie: od 15.06.2020 r. do 14.08.2020 r. 
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem: od 13.08.2020 r. do 18.08.2020 r. do godziny 15.00 

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r. Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły: 19.08.2020 r. do godziny 14.00 
 • Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole: 19.08.2020 r. 
 • Opublikowanie przez Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych: do 20.08.2020 r.

Przypominamy, że kandydaci do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowiecki wybierają szkoły i klasy, do których chcą być przyjęci na stronie Systemu Elektronicznego Naboru; adres:  https://swietokrzyskie.edu.com.pl

1) kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły,

2) kandydat może wybrać dowolną liczbę klas w każdej z wybranych 3 szkół,

3) kandydat ustala kolejność wybranych klas. Klasa wybrana jako pierwsza jest tą, na której kandydatowi najbardziej zależy. Ostatnia z zaznaczonych to ta, na której kandydatowi najmniej zależy. Są to tzw. preferencje kandydata. Szkoła, prowadząca klasę wybraną jako pierwszą jest traktowana jako szkoła pierwszego wyboru.

Należy pamiętać, że liczba planowanych oddziałów klas pierwszych nie oznacza, że wszystkie te oddziały klasowe powstaną. W sytuacji zbyt małej liczby kandydatów do poszczególnych klas na etapie symulacji przydziału część z tych klas może zostać zamknięta. W związku z tym bardzo ważne jest, by w swoim zgłoszeniu dokonać możliwie pełnego wskazania wybieranych klas zgodnie ze swoimi priorytetami.

Jednocześnie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustala się możliwość złożenia podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły, podpisanych załączników oraz innych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły w formacie jednego, wielostronicowego pliku PDF.

W dniu 9 czerwca br. o godz. 14.00 firma VULCAN, która obsługuje elektroniczny system naboru do szkół ponadpodstawowych z którego korzystają szkoły Powiatu Ostrowieckiego zaprasza uczniów i ich rodziców na prezentację – pokaz obsługi systemu rekrutacji elektronicznej przez kandydata. Informacja o pokazie zamieszczona jest na stronie dostępnej dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych: https://swietokrzyskie.edu.com.pl