„Staszic” rozpoczyna współpracę ze szkołami wyższymi!

Liceum Ogólnokształcące nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. podpisało Porozumienie o Współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Porozumienie zawarto w Kielcach 18.12.2017.oraz w Lublinie 05.12.2017. pomiędzy:

Uniwersytetem Jana Kochanowskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Humanistycznego dr hab. Janusza Detkę, prof. UJK, a  Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim reprezentowanym przez dyr. Dariusza Kaszubę oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej ,reprezentowanym przez prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora Uniwersytetu, a Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Stanisława Staszica reprezentowanym przez mgr Dariusza Kaszubę, Dyrektora Szkoły.

Głównym założeniem podjętych działań jest  przygotowanie licealistów do studiów wyższych. To właśnie w liceum młody człowiek dokonuje wyboru przyszłej drogi życiowej. Podstawowym celem współpracy jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację języków obcych, kultury, historii i życia codziennego krajów anglo-, niemiecko- i rosyjskojęzycznych oraz zapoznanie uczniów Szkoły ze specyfiką studiów filologicznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz  organizowanie projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki, współdziałając  z Uniwersytetem Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

W ramach podpisanego porozumienia będą realizowane następujące zadania:

1.Organizowanie wykładów wyjazdowych w Szkole służących zapoznaniu się ze specyfiką zajęć akademickich;

  1. Umożliwienie uczniom Szkoły udziału w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych na Uczelni;
  2. Popularyzację osiągnięć naukowych oraz działanie na rzecz młodzieży szkolnej służące poszerzaniu wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia;
  3. Organizację dni otwartych i wizyt w Uczelni połączonych ze zwiedzaniem kampusu;
  4. Uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych i podnoszenie jakości kształcenia;
  5. Wymianę doświadczeń i informacji z nauczycielami;
  6. Przekazywanie aktualnych informacji o Uniwersytetach;

Realizacja zadań została rozpoczęta już w grudniu bieżącego roku, zaplanowano wizytę uczniów „Staszica”, 20 stycznia i 20 marca 2018 roku, podczas Dni Otwartych UJK.

Liceum im. St. Staszica podjęło współpracę z Uniwersytetami, realizując tym samym założone w Statucie szkoły cele tj.: kształcenie i wychowanie przygotowujące do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.