Ślubowanie uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Ślubowanie uczniów klas I
   16  września 2021 r. to szczególny dzień w historii Liceum Ogólnokształcącego Nr I
im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. Uczniowie czterech klas pierwszych, w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Rodziców, złożyli w tym dniu uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, zobowiązując się tym samym do: dbania o dobre imię klasy i szkoły, sumiennego wykonywania uczniowskich obowiązków, rzetelnej pracy w celu poszerzania wiedzy
i umiejętności, otwartego patrzenia na świat, bycia kulturalnym, odpowiedzialnym za swoje czyny
i wrażliwym na sprawy innych oraz pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni, miłości
i tolerancji.
            Tę wyjątkową uroczystość rozpoczął wicedyrektor szkoły pan Tomasz Kwiatkowski, odczytując list, który skierowała do uczniów klas I pani dyrektor Dorota Waliszczak.
 
„Szukajcie prawdy jasnego płomienia,
  Szukajcie nowych nieodkrytych dróg!”
            Tymi słowami poety Adama Asnyka pani dyrektor zwróciła się do młodzieży, podkreślając, że przynależność do wspólnoty, której patronuje Stanisław Staszic, zobowiązuje. Być uczniem „Staszica”, oznacza być dziedzicem ponad stuletniej tradycji, pełnej wytrwałej pracy, szacunku
dla innych, patriotyzmu i poświęcenia dla dobra wspólnego. Pani dyrektor życzyła młodym licealistom, aby spoglądając z podziwem na chlubną przeszłość, tworzyli równie wspaniałą, pełną nadziei przyszłość, by rozwijali zdolności i talenty, ale także odpowiedzialną postawę, godną ucznia Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim.
            Pan dyrektor Tomasz Kwiatkowski również życzył pierwszoklasistom zapału do nauki, cierpliwości, wytrwałości oraz wzajemnej życzliwości. W imieniu uczniów klas I głos zabrała Milena Kabat, podkreślając, że bycie uczniem tej szkoły- szkoły z tradycją, historią i przyszłością- to zaszczyt i zobowiązanie.
Drodzy pierwszoklasiści! Zdobywajcie szczyty! I rozwijajcie skrzydła!