„Silni w walce z koronawirusem”

Powiat Ostrowiecki realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Kwota dofinansowania UE: 4 557 622,00 zł. – 85%;

Całkowita wartość projektu: 5 361 908,24 zł.