Sesja Rady Powiatu – porządek obrad – czerwiec 2015

Sesja Rady Powiatu - porządek obrad - czerwiec 2015

25 czerwca 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Iłżeckiej 37 odbędzie się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie ważności obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego.

4.   Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

5.   Zgłaszanie zapytań i interpelacji.

6.   Ocena wykonania budżetu Powiatu Ostrowieckiego za 2014 rok wraz z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu:

   a)   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

   b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

8.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2015-2022 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

9.   Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 przedstawionego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

10. Podjęcie uchwały w  sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 przedstawionego przez Muzeum Historyczno – Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na dotacje celowe dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury dotyczącej nabywania aparatury i sprzętu medycznego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św., dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Ostrowiecki (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11 (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości (inicjatywa uchwałodawcza – Zarząd Powiatu).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale  Nr XXXVII/237/09 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Ostrowieckiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” (inicjatywa uchwałodawcza –Zarząd  Powiatu).

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

19. Sprawy różne.

20. Zakończenie sesji.