Ruszają prace nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020

Ruszają prace nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020

Starosta ostrowiecki zaprasza do czynnego udziału w pracach nad aktualizacją strategicznego dla rozwoju powiatu dokumentu, jakim jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do 2020 roku.

Pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań konferencyjno – warsztatowych poświęcone aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 odbędzie się 6 maja 2015r. o godz. 11°° w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W nowym okresie finansowania UE na lata 2014 – 2020 do wykorzystania przez polskie samorządy będą najwyższe w historii środki pomocowe (82,5 mld euro). Do ich pozyskiwania niezbędne będą m.in. strategie rozwoju powiatów, gmin czy województw, jako dokumenty będące podstawowym narzędziem lokalnego i zrównoważonego rozwoju.

Pierwotna Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego przyjęta została przez Radę Powiatu Ostrowieckiego w 2006 roku. Począwszy od tamtej chwili zaszło szereg zmian i zjawisk, które mogą być traktowane jako przesłanki do kompleksowej jej aktualizacji.

Istotnym zmianom uległo bliższe i dalsze otoczenie powiatu, modyfikacjom uległo otoczenie społeczno – gospodarcze. Mocniej uwidoczniły się problemy o charakterze strategicznym, do których zaliczyć można bezrobocie, bariery rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych, problemy w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej oraz wiele innych. Kolejną kwestią jest to, że przyjęte cele strategiczne zostały zrealizowane lub uległy dezaktualizacji – w przypadku części zadań okazało się, że ich realizacja jest niemożliwa lub będzie nieskuteczna.

Przesłanką do aktualizacji i udoskonalenia Strategii, jako planistycznego fundamentu rozwoju powiatu jest konieczność spojrzenia na potrzeby Powiatu Ostrowieckiego w nowy sposób – przesunięcie akcentu położonego dotychczas na zaspokajanie pojawiających się potrzeb proporcjonalnie do możliwości finansowych i organizacyjnych na kreatywny i świadomy wybór tego co najważniejsze, czyli związane z maksymalnie obszernym fragmentem gospodarczej, społecznej czy środowiskowej płaszczyzny rozwoju.

Zaktualizowana Strategia, będzie też istotnym narzędziem zarządzania gospodarką powiatu zarówno dla Rady Powiatu Ostrowieckiego ale przede wszystkim dla Zarządu Powiatu, który poprzez przyjęte cele i priorytety zapisane w zaktualizowanej Strategii będzie mógł podejmować decyzje zarówno w sferze gospodarczej, społecznej, jak i środowiskowej.

W grupie korzyści gospodarczych można wymienić m. in.: poprawę infrastrukturalnych, prawnych i ekonomicznych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększenie skłonności mieszkańców do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu, stworzenie korzystnego wizerunku powiatu w świadomości turystów, poprawę pozycji konkurencyjnej lokalnych podmiotów gospodarczych, a także wzrost ich liczby oraz rozwój.

Wśród korzyści społecznych wskazać można m. in. dostosowanie zakresu usług do potrzeb jego mieszkańców, poprawę jakości i efektywności świadczenia tych usług, poprawę tendencji migracyjnych, ograniczenie zjawiska bezrobocia, zwiększenie dochodów powiatu i jego mieszkańców oraz poprawę poziomu zdrowia mieszkańców powiatu.

W zakresie środowiska naturalnego, potencjalnymi korzyściami mogą być: ograniczenie ilości i różnorodności zanieczyszczeń przedostających się do ekosystemów, odtworzenie ich zdegradowanych składników i zabezpieczenie ich przed degradacją w przyszłości.

Poza gospodarką powiatu, aktualizacja Strategii przyniesie korzyści w zakresie absorpcji oraz wymogów formalnych i merytorycznych stawianych przed samorządami przez unijne wytyczne dot. funduszy pomocowych –  zwiększenie prawdopodobieństwa pozyskania środków z tych funduszy.

Przyszły okres programowania, to również ogromne wyzwanie w szczególności dla samorządów, które borykają się z problemami. Polska otrzyma 82,5 mld euro na realizację polityki spójności i największa pula tych środków przypada na Regionalne Programy Operacyjne, których głównym beneficjentem są właśnie samorządy.

Opracowanie dokumentów planistycznych takich jak Strategie Zrównoważonego Rozwoju, w których jasno są sprecyzowane kierunki i cele rozwoju powiatu pomoże w podjęciu decyzji dotyczących  kluczowych inwestycji realizowanych w nowym okresie programowania UE 2014-2020.

Mając powyższe na uwadze Starosta Ostrowiecki zaprasza mieszkańców powiatu do czynnego udziału w pracach nad przedmiotowym dokumentem strategicznym, poprzez aktywny udział w spotkaniach oraz składanie wniosków i uwag, które stanowić będą wyznacznik przyszłych celów i misji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020.

Wnioski i uwagi można składać osobiście w Referacie Rozwoju Funduszy Strukturalnych i Informacji (pok.209) – Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. tel. /041/ 247 61 36 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:dw@powiat.ostrowiecki.eu