Rozmowy o promocji i turystyce

W ostrowieckim starostwie odbyło się spotkanie z członkami towarzystw, stowarzyszeń, federacji oraz osobami zajmujących się szeroko pojętą turystyką mające na celu wypracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Ostrowieckim.
 
Było to robocze i pierwsze z planowanego cyklu spotkań, które mają na celu wyznaczenie kierunków rozwoju turystyki w powiecie ostrowieckim. Licznie przybyli goście aktywnie włączyli się w dyskusję, przekazując spostrzeżenia odnośnie turystyki i promocji powiatu. Te uwagi, założenia pozwolą na opracowanie dokumentu odzwierciedlającego możliwie najpełniej oczekiwania lokalnych środowisk zaangażowanych oraz zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie.
Opracowanie tego dokumentu to kolejny krok w kierunku rozwoju turystyki w naszym powiecie, albowiem na czwartkowej sesji (30.03.2017), Rada Powiatu przyjęła opracowany przez starostwo “Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2020”. Program ten określa działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa kultowego powiatu i ma się przyczynić do podniesienia świadomości oraz tożsamości kulturowej mieszkańców, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej powiatu, jego promocji w regionie i kraju.