Remont skarpy i nowy sprzęt dla szpitala

16 marca z lokalnymi mediami spotkali się – starosta Zbigniew Duda, dyrektor ZOZ Rafał Lipiec oraz dyrektor operacyjny spółki Carint Sebastian Kawalec. Przekazali dobre wiadomości dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego.

 

Nowy sprzęt posłuży pacjentom ZOZ

Dyrektor ZOZ, Rafał Lipiec zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na realizację zadania: „Poprawa funkcjonowania systemu świadczenia pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych ofiaro przestępstw oraz ofiarom przemocy w rodzinie” ze środków Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Wspólnie Pomagamy”.

Stowarzyszanie udziela wsparcia finansowego poprzez przekazanie środków – darowizny pieniężnej na zakup sprzętu medycznego w wysokości 941 393,55 zł. Sprzęt to m. in. USG, analizator parametrów krytycznych, elektrokardiograf, monitor funkcji życiowych, stół zabiegowy do drobnych zabiegów, lampa operacyjna sufitowa, respirator i kardiomonitor transportowy.

Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Wspólnie Pomagamy” m. in. świadczy pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych, ofiarom przestępstw i przemocy w rodzinie, osobom uzależnionym oraz współuzależnionym, wspiera organizacje i instytucje zajmuje się profilaktyką demoralizacji i przestępczości. Stowarzyszenie posiada środki na swoją działalność głównie z nawiązek zasadzanych przez Sąd kierowcom, którzy spowodowali wypadek pod wpływem alkoholu lub prowadzili pod wpływem alkoholu.

Darowizna od fundacji

Ponadto, ostrowiecki szpital otrzyma od Fundacji „Daj Szansę Innym” darowiznę w postaci sprzętu medycznego w postaci dwóch kardiomonitorów o łącznej wartości 13 tys. zł. Trafią  one na Oddział Wewnętrzny II i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Światowy poziom

Dyrektor ZOZ zwrócił się z prośbą do Zarządu o podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zakupu sprzętu medycznego – mikroskopu dla Oddziału Laryngologicznego. Sprzęt ten pozwoli na wykonanie wysokospecjalistycznych procedur medycznych, które są wysoko cenione w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Ponadto, aparatura ta umożliwi realizację procedur medycznych niszowych w skali województwa i kraju, a w ich wykonywaniu uczestniczyć będzie lekarz ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu ostrowieccy lekarze będą mieli doskonałą okazję do zgłębienia najnowszych technik operacyjnych i standardów postępowania medycznego, zaś pacjenci naszego szpitala będą mieli dostęp do świadczeń medycznych na najwyższym, światowym poziomie.

Starosta przypomniał także, że już w najbliższą sobotę, 18 marca w Muzeum w Krzemionkach o godz. 14.00 odbędzie się Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego.

Prawie 100 tysięcy zł na nowy sprzęt

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w najbliższym czasie planuje zakup sprzętu medycznego o łącznej wartości niemal 96 tys. zł:

– Komora laminarna dla Pracowni Hodowli Prątka Gruźlicy o wartości 30 tys. zł

– Kardiomonitor z pomiarem pulsoksymetrii dla Pracowni Endoskopii za 9 800 zł

– Rotor (sprzęt rehabilitacyjny do terapii pasywnej rąk i nóg) dla Oddziału Rehabilitacji o wartości 19 893 zł

– Myjnia ultradźwiękowa dla Bloku Operacyjnego za 36 tys. zł

Sprzęt zostanie zakupiony ze środków własnych ZOZ.

Dobra współpraca z Carintem

Starosta poinformował o rozstrzygniętym konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii inwazyjnej dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Opiekę medyczną w tym zakresie w dalszym ciągu świadczyć będzie Spółka Carint. Konkurs został ogłoszony, ponieważ z końcem marca kończyła się dotychczasowa umowa współpracy.

Na ogłoszony przez ostrowiecki szpital konkurs wpłynęła tylko jedna oferta, złożona właśnie przez spółkę Carint. Po jej przeanalizowaniu komisja konkursowa uznała, że dokumentacja spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Dlatego komisja przyjęła tę ofertę i spółka Carint będzie świadczyła opiekę medyczną w zakresie kardiologii inwazyjnej, czyli będzie podwykonawcą kontraktu na takie zabiegi dla ostrowieckiego szpitala.

– Bardzo się cieszę na dalszą współpracę z Carintem, gdyż dotychczasowa współpraca, poziom świadczonych przez spółkę usług zapewnia odpowiedni komfort leczenia naszych pacjentów – powiedział starosta Zbigniew Duda.

Skarpa do remontu

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka z dnia 23 lutego Powiat Ostrowiecki w ramach kolejnego podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli tzw. „powodziówek” otrzymał promesę w wysokości 800 tysięcy złotych na bardzo ważne zadanie drogowe, jakim jest stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów – Krzczonowice – Przeuszyn w miejscowości Ćmielów o łącznej dł. 800 metrów drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej.

Skarpa została zniszczona w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2014 r. Obecnie wymaga zabezpieczenia w celu uniknięcia poważniejszych skutków i zagrożeń. Szacowana całkowita wartość zadania to 3 mln zł.

W 2015 r. wydano kwotę ponad 101 tys. zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zaś w 2016 r. nieco ponad 97 tys. zł wydatkowano na dokumentacje projektowo-budowlaną. Ze względu na duży i skomplikowany technologicznie zakres robót, wykonanie kolejnego etapu zadania planuje się w cyklu dwuletnim – w 2017 i 2018 r. Realizacja tego zadania doprowadzi do zabezpieczenia:

– skarpy przed dalszymi procesami erozji i osuwania się,

– drogi powiatowej nr 0689T położonej poniżej skarpy ulegającej procesom osuwiskowym, notorycznym zamulaniem elementów infrastruktury drogowej,

– domów mieszkalnych pól uprawnych sąsiadujących ze skarpą osuwiska,

– kanalizacji deszczowej przed zamulaniem.