Radni uchwalili plan pracy, przyjęli statut, zagłosowali za oszczędnościami

Radni uchwalili plan pracy, przyjęli statut, zagłosowali za oszczędnościami

Odbyła się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Sprawy porządkujące pracę rady, jednostek oraz budżet powiatu ostrowieckiego były, podczas obrad w dniu 10 lutego, przedmiotem dyskusji radnych powiatowych.

Obok zgłaszanych zapytań i interpelacji radni powiatu ostrowieckiego podjęli 9 uchwał. W drodze głosowania radni wyrazili zgodę na zmiany w statucie Domu Pomocy Społecznej na os. Słonecznym, przyjęli również nowy Statut Powiatu Ostrowieckiego, nad którym pracowała powołana na początku kadencji komisja statutowa. Uchwalony został plan pracy Rady Powiatu Ostrowieckiego na 2015 rok oraz plany pracy komisji stałych. Jednogłośnie przyjęta została też uchwała uwalniająca środki finansowe zapisane w budżecie jako wkład własny do budowy ostatniego etapu ulicy Zagłoby. Inwestycja będzie bowiem realizowana bez udziału finansowego powiatu.

Będzie obwodnica Ostrowca. Zadanie w całości sfinansuje GDDKiA.

Przyjęta na sesji jednogłośnie uchwała w sprawie uchylenia uchwał dotyczących wyrażenia zgody na przekazanie dla Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę drogi łączącej węzeł „Brezelia” z drogą krajową nr 9 w miejscowości Jędrzejów pozwala uwolnić w tym roku kwotę 200 000 zł, a w roku 2016 kwotę 2 300 000 zł. To działanie racjonalizujące i porządkujące wydatki powiatu ostrowieckiego.

– Dzięki naszym staraniom ta inwestycja, która zostanie zrealizowana,  nie będzie wymagała udziału finansowego powiatu – informował radnych starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. – Oszczędzamy więc znaczną kwotę. Zadanie zostało umieszczone w Kontakcie Terytorialnym Województwa Świętokrzyskiego, który został już zatwierdzony przez Zarząd Województwa pod nazwą „Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego”, a inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad całkowicie zdejmując finansowanie z samorządu.

GDDKiA finansować będzie zadanie ze środków własnych oraz UE. Budowa obwodnicy jest zapisana w programie Ministerstwa Infrastruktury „Budowa Dróg Krajowych” jako „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego”. Znajduje się, co jest istotne, na liście podstawowej. Oszczędności pozwolą zrealizować inną inwestycję, na którą czekają mieszkańcy – przebudowę ulicy Chrzanowskiego w Ostrowcu wraz z dwoma skrzyżowaniami.

Nowe uprawnienia radnych.

Dostosowania do obowiązujących przepisów prawa i potrzeb, wynikających z sytuacji samorządu  wymagał statut powiatu. Wiele zapisów było niezgodnych z przepisami innych aktów prawnych regulujących pracę starostwa. Nowy jego kształt, przyjęty przez radę, daje też radnym nowe uprawnienia. Dotąd projekty uchwał pod obrady zgłaszać mógł zespół przynajmniej trzech radnych. Teraz inicjatywę uchwałodawczą będzie mieć już jeden radny.

– Wierzę, jestem przekonany, że taka zmiana przełoży się na większą skuteczność organu – twierdzi starosta. – Radny reprezentuje swoich wyborców i powinien mieć możliwość rozwiązywania, a nie tylko zgłaszani problemów. Wiemy dobrze, jak trudno czasem o dwie, a co dopiero trzy osoby, które zgodnie podejmą inicjatywę i pomysł zamienią w konkretny projekt. Nowe zapisy uwalniają potencjał radnych.

Udział w opracowaniu nowego statutu mieli reprezentanci wszystkich klubów radnych. Wszystkie zgłoszone propozycje były uwzględniane.

Rada Powiatu i komisje z przyjętym planem pracy.

Podczas sesji przyjęty też został ramowy plany pracy rady i poszczególnych komisji stałych. Jeszcze w lutym  radni na posiedzeniu zostaną zaznajomieni ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie w 2014 r. W kolejnych miesiącach zajmą się realizacją zadań z zakresu polityki społecznej, sytuacją na rynku pracy, sytuacją służby zdrowia, organizacją roku szkolnego w szkołach podległych powiatowi. Sesja absolutoryjna, zgodnie z uchwalonym planem, odbędzie się w czerwcu.