„Remont drogi powiatowej Nr 0671T Szewna – Gromadzice (w msc. Gromadzice) od km 3+188 do km 4+938, dł. 1 750mb, odtworzenie uszkodzonej skarpy od km 4+850 do km 4+870”

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 07.05.2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 07.05.2019
Ogłoszono dnia: 18.04.2019

Treść

„Remont drogi powiatowej Nr 0671T Szewna – Gromadzice  (w msc. Gromadzice) od km 3+188  do km 4+938,
dł. 1 750mb, odtworzenie uszkodzonej skarpy od km 4+850 do km 4+870”

Wyjaśnienie (doprecyzowanie) zapisu SIWZ:
Uprzejmie wyjaśniamy, że zapis  pkt. VII.7.5) SIWZ brzmi: Uwaga! (Dołączenie do oferty kosztorysu ofertowego nie wpływa na określony w SIWZ i Umowie rodzaj wynagrodzenia, który ma charakter ryczałtowy. Kosztorys ofertowy stanowi jedynie merytoryczne uzasadnienie oferowanej przez Wykonawców ceny, co ułatwia w dalszej kolejności ustalenie, czy cena nie jest rażąco niska, jak również określenie zakresu robót, do których wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach oferowanego wynagrodzenia. Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji elementów robót, niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu umowy w parametrach założonych w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i opisie przedmiotu zamówienia, uznany będzie za wyłączenie brakującej pozycji lub elementu robót do innej ceny w wycenie ofertowej robót i pozycja ta nie będzie stanowić odrębnej płatności.
Wg powyższego zapisu Zamawiający miał na myśli, że do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.


Data utworzenia: 18 kwietnia 2019
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 405 razy.

Ostatnia aktualizacja: 7 maja 2019
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk