„Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą M. Radwana oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą M. Radwana do skrzyżowania z ulicą L. Chrzanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Polnej i Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Rodzaj zamówienia: Przetargi - Roboty budowlane
Termin składania ofert: 19.04.2017 09:45
Termin otwarcia ofert: 19.04.2017
Ogłoszono dnia: 31.03.2017

Treść

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi powiatowej, publicznej ulicy Polnej nr 1027T długości 440,00mb od skrzyżowania z ulicą Radwana do skrzyżowania z ulicą Iłżecką w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przebudowa zakłada wykonanie dwóch jezdni 2/2 szerokości 7m+7m przy normatywnej szerokości pasa ruchu 3,5m o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, obustronnego chodnika z kostki betonowej szer. 1,5-2,5m (dla chodnika oddalonego od jezdni) i szer. powyżej 2,5m
(dla chodnika położonego przy krawężniku), ścieżki rowerowej szer. 2,0m zlokalizowanej
po stronie lewej jezdni, trzech zatok postojowych szer.3,0m w tym dwóch autobusowych, przebudowy przykanalików kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi
i wpustowymi oraz na całym odcinku oświetlenia ulicznego. Roboty obejmują; rozbiórkę chodnika z płyt betonowych, asfaltu i kostki betonowej z obrzeżem betonowym, rozbiórkę krawężnika betonowego, wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstw podbudowy oraz warstw jezdnych z mieszanki mineralno bitumicznej, ich rozłożenie zagęszczenie i zawałowanie walcami drogowymi, ustawienie nowych krawężników o tych samych parametrach na ławie betonowej z oporem, korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika, ułożenie podbudowy oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z zagęszczeniem, sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożenie nowych warstwa mineralno-bitumicznych z ich zawałowaniem walcami drogowymi. Zakłada się; wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie korytowania, ułożenie podbudowy i nawierzchni bitumicznej z jej uwałowaniem, przebudowę przykanalików i studni kanalizacyjnych poprzez wykonanie robót ziemnych, ułożenie rur kanalizacyjnych i studzienek betonowych wraz z włazami ich zasypanie gruntem przepuszczalnym i uwałowanie. Przebudowa obejmuje wykonanie trzech zatok postojowych, otwartych zlokalizowanych bezpośrednio przy jezdni drogi których realizacja obejmie wykonanie robót ziemnych ułożenie warstw kontrukcyjnych i nawierzchni z kostki granitowej. Przebudowa oświetlenia ulicznego zakłada demontaż starych słupów i lamp, wykonanie robót ziemnych wzdłuż krawędzi drogi po obu jej stronach dla ułożenia kabla zasilającego ustawienie nowych słupów oświetleniowych i zamontowanie latarni. Zakłada się wycinkę drzew, usunięcie i karczowanie pni kolidujących z przebudowywaną drogą drzew
z zachowaniem wymogów ustawowych. Zakłada się wykonanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej czterowylotowej na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Siennieńskiej. Zakres robót obejmuje również przebudowę urządzeń technicznych kolidujących z przebudowywanym odcinkiem ulicy w zakresie gazociągu, linii elektrycznych, telekomunikacyjnych, światłowodowych, regulacje uzbrojenia wod.-kan. Szczegóły zgodnie z projektami technicznymi i przedmiarami robót stanowiącymi załącznik do umowy. Szczegółowy zakres robót i sposób wykonania zamówienia określa wzór Umowy stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacje wykonania i odbioru robót – stanowiąca załącznik Nr 1 do Umowy, Przedmiary robót – załącznik Nr 2 do Umowy, Część projektowa – załącznik Nr 3 do Umowy oraz Część rysunkowa – załącznik Nr 4 do Umowy


Data utworzenia: 31 marca 2017
Osoba publikująca: Mariusz Kasprzyk
Stronę została wyświetlona: 660 razy.

Ostatnia aktualizacja: 19 kwietnia 2017
Zmodyfikował: Mariusz Kasprzyk