PRZEŚLIJ PRAWIDŁOWO PISMO

INFORMACJA
dla petentów przesyłających pisma
do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Niniejszym informujemy, że od dnia 05 października 2021 roku w związku
z wejściem w życie
ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2320) r. weszły w życie zmiany w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, które mają wpływ na prawidłowość prowadzonej korespondencji elektronicznej pomiędzy urzędem i obywatelem. Zmiany te są istotne, ponieważ będą kwalifikować przyjęcie korespondencji jako skutecznie doręczonej, wywierającej skutek zamierzony przez adresata.

Pisma, które są wnoszone w formie innej niż papierowa muszą być przesłane na adres do doręczeń elektronicznych: /l3k925ynuj/domyslna za pośrednictwem platformy ePUAP lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) art. 63 § 1 і 2 otrzymują po zmianie brzmienie:

Ҥ 1.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania

§ 2.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

 

Wniesienie podania za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), które nie spełnia wymogów określonych w ustawie zostanie pozostawione bez rozpoznania tzn. bez udzielenia na nie odpowiedzi.