Projekt Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej NrI “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej  oraz budżetu państwa. W ramach projektu dokonano zakupu 47 sztuk laptopów o wartości 99 377,12 zł. Laptopy zostały przekazane do 11 szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowiecki i będą wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej.

Wartość dofinansowania: 99 994,00 zł.

Lata realizacji: 2020- 2025