PROJEKT “SILNI W WALCE Z KORONAWIRUSEM” ZAKOŃCZONY

W Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja prasowa poświęcona zakończonemu projektowi unijnemu pn. „Silni w walce z koronawirusem”, którego całkowity koszt wyniósł przeszło 5,5 mln zł.

Projekt miał na celu działania zmierzające do łagodzenia i walki ze skutkami epidemii wirusa COVID-19 na terenie Powiatu Ostrowieckiego. Był on realizowany w okresie od 01.02.2020 roku do 31.12.2020 roku, a w jego wyniku zakupiono zarówno środki ochrony osobistej jak również wyspecjalizowany sprzęt medyczny.

W okresie realizacji projektu, wsparciem objęto łącznie 203 podmioty z terenu całego Powiatu Ostrowieckiego, czyli wszystkich gmin, w tym m.in:. szpital powiatowy, placówki ochrony zdrowia (przychodnie POZ, specjalistyczne gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne), placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie, Bursa Szkolna, SOSW, MOS), gminne oraz powiatowe jednostki organizacyjne, np. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Muzeum Historyczno- Archeologiczne, ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu.

Dzięki sprawnej pracy zespołu projektowego pod kierunkiem Tomasza Mroczka, większość zapytań ofertowych na zakupy rozstrzygnięto we wrześniu, w wyniku których osiągnięto znaczne oszczędności w projekcie, co pozwoliło na dodatkowe zakupy.

Największym beneficjentem projektu jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ogólna wartość przekazanych środków i sprzętu dla szpitala zamyka się bowiem w kwocie ponad 3 mln 100 tys. złotych. Z tego prawie 900 tys. to środki ochrony osobistej, a kwota około 2 mln. 200 tys. to specjalistyczny sprzęt medyczny, który później będzie mógł być wykorzystywany przez ZOZ do leczenia pacjentów na inne schorzenia.

Zmagazynowanie i rozdysponowanie takich ilości środków ochrony i sprzętu medycznego wymagało ogromnych zdolności logistycznych. Jako powierzchnie magazynowe wykorzystano wyłącznie własne lub będące w posiadaniu jednostek powiatowych zasoby lokalowe. Rozdysponowanie odbywało się płynnie, dlatego też praktycznie wszystkie przedmioty zostały przekazane do 203 podmiotów w ubiegłym roku.

Jak podkreśliła na konferencji Starosta Marzena Dębniak – była to ogromna merytoryczna i logistyczna praca wykonana przez cały zespół. Warto podkreślić, że Powiat Ostrowiecki jako jeden z nielicznych spośród 14 powiatów, realizujących projekty z zakresu przeciwdziałania i walki z COVID-19, zakończył realizację projektu zgodnie z terminem wskazanym w umowie o dofinansowanie, bez konieczności wydłużania terminu jego realizacji. Dziękuję zatem kierownikowi projektu, Tomaszowi Mroczkowi i zespołowi w składzie: Robert Zajączkowski, Edyta Góra, Katarzyna Kowalska, Iwona Gałka, Dariusz Wilczak, Marzena Jemielniak, Beata Kobiałka, Urszula Różalska, Beata Bronikowska, Kinga Ciepichał za sprawną organizację.