POWRÓT DO ZDROWIA – POWRÓT DO PRACY

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od stycznia 2021 roku wznowione zostało kierowanie nowych uczestników do ośrodków kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy.”

Program jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To także szansa dla tych osób, które ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowały, a chciałyby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Więcej o programie można przeczytać na stronie: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/zglos-sie-do-programu-rehabilitacji-kompleksowej/