Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. realizuje zadania TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W związku z wejściem w życie  ustawy składające się na pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców i pracowników oraz z czekającym gospodarkę kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie realizował następujące zadania:

 

  • Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

 

  • Dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

 

  • Udzielenie jednorazowej pożyczki mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

 

  • Dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

 

O zasadach i terminach naborów wniosków poinformujemy w odrębnych komunikatach. Pierwszym uruchamianym instrumentem będą pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy.