Powiat Ostrowiecki w trosce o dzieci

20 kwietnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, podczas której radni podjęli trzy uchwały – dotyczące zmian w budżecie Powiatu, Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.

Zmiany w uchwale budżetowej obejmują zmiany w zakresie przychodów budżetu Powiatu, polegające na wprowadzeniu wolnych środków w wysokości ponad 2,7 mln zł. Kwota ta jest nadwyżką środków pieniężnych z rozliczenia z 2016 roku, czyli oszczędności otrzymanych przy wykonywaniu zadań powiatu.

Środki zabezpieczono w budżecie, z czego aż 2 miliony złotych przeznaczono na zadania związane z oświatą i wychowaniem.

Pieniądze na remont domu dziecka

300 tysięcy złotych zabezpieczono na udzielenie dotacji celowej na przebudowę lub rozbudowę istniejącego budynku do potrzeb prowadzenia w nim dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego przeznaczonych dla maksymalnie 14 wychowanków. Kwotę tę otrzyma placówka która zostanie wyłoniona w drodze konkursu.

Prawie 267 tysięcy złotych przeznaczono zaś dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na sprawowanie pieczy zastępczej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zabytki ważne dla radnych

Radni podjęli także uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Powiatu ostrowieckiego.

W tym roku do podziału jest na ten cel 30 tysięcy złotych.

– Kwota przeznaczona na program oczywiście może się zwiększyć w miarę możliwości powiatu – informuje starosta Zbigniew Duda.

O dotację może starać się każdy właściciel bądź osoba posiadająca inny tytuł prawny do zabytku.