Powiat Ostrowiecki przystąpił do projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”

Powiat Ostrowiecki przystąpił do projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”

21 maja w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przedstawiciele 13 samorządów powiatowych podpisali porozumienie o realizacji projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. Powiat Ostrowiecki reprezentowali: starosta Zbigniew Duda, wicestarosta Eligiusz Mich, a także skarbnik Magdalena Zieleń.

Wszystkie powiaty z województwa świętokrzyskiego wraz z miastem Kielce będą starać się o pozyskanie środków na cyfryzację zasobów geodezyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – Oś Priorytetowa 7. Sprawne Usługi Publiczne.

W ramach projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, powiaty będą wspólnie działać na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, tworzenia baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz przekształcenia istniejących lokalnych systemów informatycznych w zintegrowane systemy teleinformatyczne przeznaczone do prowadzenia tych baz lub przejęcia systemu teleinformatycznego zaproponowanego przez Głównego Geodetę Kraju.

Projekt ma także usprawnić obsługę wszystkich klientów, którzy w urzędzie załatwiają sprawy dotyczące geodezji. W planach jest uruchomienie obsługi klientów w systemie on-line.

Po podpisaniu porozumienia, kolejnym etapem w realizacji projektu będzie przygotowanie dokumentów na studium wykonalności. Spotkanie robocze w tej sprawie zaplanowane jest na 28 maja.

Liderem projektu jest powiat kielecki.