POTRZEBUJEMY RODZICÓW OD ZARAZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. ogłasza nabór dla kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Mogą to być osoby, które zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.) spełniają następujące warunki:

–   dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

–   przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

–   nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

–  wypełniają obowiązek alimentacyjny –  w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

– zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb oraz co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu;

– nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, VI piętro, pokój 6.6 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 oraz pod numerem tel. (41) 24 99 416 i (41) 24 99 405.

logo-pcpr-001