Postępowanie scaleniowe zakończone

Postępowanie scaleniowe zakończone

7 stycznia 2015 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Ostrowieckiego z 4 września 2014 roku zatwierdzającą projekt scalenia gruntów położonych we wsi Okół w gminie Bałtów. Oznacza to, że zakończone zostało pierwsze w historii powiatu ostrowieckiego postępowanie scaleniowe, które obejmowało obszar ponad 1384 ha i  862 uczestników.

Scalenia gruntów wykonuje się w celu stworzenia korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji, wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Przeprowadzenie procesu scaleniowego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, które wykonuje Starosta na podstawie przepisów ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Zakończone postępowanie zostało wszczęte na wniosek właścicieli i samoistnych  posiadaczy gruntów we wsi Okół w oparciu o spełnienie dwóch kryteriów tj.:
– wnioski złożyło większość właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia oraz
– wnioski właścicieli gruntów obejmowały obszar przekraczający połowę powierzchni projektowanego scalenia.

Na podstawie rozpatrzenia wspomnianego wniosku 5 lipca 2012r. Starosta Ostrowiecki wydał postanowienie wszczynające postępowanie scaleniowe. Od tego czasu pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywali i nadzorowali prace scaleniowe (geodezyjno-prawne), które obejmowały m.in.:
– przygotowanie obiektu do scalenia,
– wszczęcie postępowania scaleniowego,
– prowadzenia formalnej strony postępowania scaleniowego.

W bieżącym roku pracownicy Wydziału muszę jeszcze założyć ewidencję gruntów i budynków według nowego stanu, ujawnić w księgach wieczystych decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia, oraz skoordynować działania dotyczące dopłat dla uczestników scalenia oraz wypłat na rzecz uczestników scalenia zgodnie z decyzją Starosty Ostrowieckiego.

Geodeta Powiatowy i Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim – dr inż. Łukasz Śliwiński tłumaczy, że o  jakości i poprawności prowadzonego postępowania świadczy fakt, że od decyzji zatwierdzającej projekt scalenia odwołania złożyło jedynie 11 osób na łączną liczbę 862 uczestników scalenia, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Wynika to m.in. z faktu, że uczestnicy scalenia mieli zapewniony udział w każdym z etapów prowadzonej procedury scalenia gruntów na terenie obrębu Okół, tym samym mieli oni wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe. Począwszy od wyboru Rady Uczestników Scalenia, poprzez udział w zebraniach, określenie i zatwierdzanie zasad szacunku gruntów, prawo złożenia zastrzeżeń na okazany szacunek gruntów, prawo złożenia zastrzeżeń na okazany projekt scalenia, każda ze stron prowadzonego postępowania mogła aktywnie uczestniczyć w prowadzonych pracach scaleniowych.

Z kolei o pozytywnym efekcie scalenia świadczy analiza wymienionych poniżej faktów:
– Ilość działek na obszarze scalenia o powierzchni 1384,3478ha uległa zmniejszeniu: przed scaleniem 7382 – po scaleniu 3313.
– Średnia ilość działek w gospodarstwach rolnych przed scaleniem 20 – po scaleniu 5. Jednocześnie zlikwidowano niekorzystny rozłóg działek w gospodarstwach.
– Średnia wielkość działki w gospodarstwach rolnych przed scaleniem 0,2067ha – po scaleniu 0,4957.
– Powierzchnia dróg przed scaleniem  ok. 26ha – po scaleniu prawie 45ha. Ponadto sieć dróg po scaleniu zapewnia dojazd do wszystkich nowych działek (przed scaleniem ok. 20% działek nie posiadało możliwości bezpośredniego dojazdu).
– Podczas scalenia zostały uwzględnione nieformalne zamiany gruntów przez uczestników scalenia.
– W związku z zaprojektowaniem działek o większej powierzchni i korzystniejszym kształcie ulegną likwidacji dotychczasowe miedze, co spowoduje w efekcie zwiększenie powierzchni użytkowej o ok.  27ha.

Prace scaleniowe to tylko pierwsza część operacji pod nazwą „Scalenie gruntów wsi Okół, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki”, którą realizuje Starosta Ostrowiecki.

Druga część operacji dotyczy zagospodarowania poscaleniowego, czyli określone w decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające na:
– budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia,
– korekcie przebiegu oraz poprawie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych,
– likwidacji zbędnych miedz i dróg oraz wykonywaniu zabiegów rekultywacyjnych umożliwiających uprawę mechaniczną gruntów.

Prace w tym zakresie, realizowane są przez Wydziały inwestycyjne Starostwa Powiatowego, a ich zakończenie planowane jest do końca czerwca 2015 roku.

Uczestnicy scalenia nie ponoszą żadnych kosztów związanych z procesami scaleniowymi. Wszystkie prace są  finansowane w 25 proc. z budżetu państwa, a w 75 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2007-2013.