Porozumienie z Nadleśnictwem

27 stycznia 2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy starostą ostrowieckim Zbigniewem Dudą a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Adamem Podsiadło.

Porozumienie dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Ostrowieckiego, tj. Gmin Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Ostrowiec Św. i Waśniów o łącznej powierzchni 4732,4887 ha.

Starosta upoważnia Nadleśniczego do:

  • prowadzenia wszystkich spraw z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wynikających z ustawy o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.).

Starosta w budżecie Powiatu zabezpieczył na ten cel środki finansowe w wysokości 96 000 zł.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Nadzór nad gospodarką leśną na terenie powiatu ostrowieckiego z ramienia Nadleśnictwa sprawuje dwóch specjalistów do spraw lasów niepaństwowych.

20170127_100511 20170127_100607