Oświadczenie

Odnosząc się do sprawy byłego Dyrektora SOSW, Pana Krzysztofa Hapczyna informujemy, iż w chwili obecnej świadczy on pracę jako nauczyciel-wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W postępowaniu przed sądem powszechnym – Wydział Pracy w zakresie obejmującym prawa pracownicze wydano wyrok w pierwszej instancji, który nie uwzględnia przywrócenia do pracy na stanowisko Dyrektora. Ze strony Powiatu będzie składana apelacja w zakresie wysokości zasądzonego odszkodowania.

Postępowanie administracyjne w zakresie odwołania Pana Krzysztofa Hapczyna z funkcji dyrektora SOSW zostało prawomocnie zakończone. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ze względów formalnych wniosku, wydał postanowienie o odrzuceniu skargi Powiatu Ostrowieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego. Odrzucenie skargi skutkuje rozstrzygnięciem formalnym, bez przeprowadzonego postępowania dowodowego, co oznacza, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie badał sprawy merytorycznie, czyli nie przyznał racji żadnej ze stron.

Na wniosek Pana Krzysztofa Hapczyna, Wojewoda Świętokrzyski wszczął procedurę obejmującą uchwały Zarządu Powiatu Ostrowieckiego:

1. nr 68/2015 z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SOSW w Ostrowcu Świętokrzyskim,

2. nr 93/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora SOSW w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Gulińskiego 8, odbytego w dniu 8 lipca 2015 roku,

3.  nr 94/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora SOSW w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Gulińskiego 8.

Pismem z dnia 29 lutego 2016 roku Wojewoda Świętokrzyski wystosował wezwanie do usunięcia istniejącej niezgodności
z prawem i uchylenie ww. uchwał, określając termin do dnia 31 marca 2016 roku.