Ostrożnie z fajerwerkami!

ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA – FAJERWERKI:

Warunki przechowywania i sprzedaży materiałów pirotechnicznych

Sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W przypadku materiałów podlegających koncesjonowaniu (wyroby przeznaczone do pokazów profesjonalnych) warunki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 190, poz. 1589).

Materiały pirotechniczne należy przechowywać i sprzedawać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Przechowywanie i sprzedaż materiałów pirotechnicznych w ilościach do 1000 kg może odbywać się pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

1) pomieszczenia powinny być wydzielone pożarowo;

2) dopuszczalna ilość przechowywanych materiałów w obiekcie nie może przekraczać:

                    a) w magazynie – 1000 kg,

                    b) w magazynie podręcznym sklepu – 300 kg,

                    c) w pomieszczeniach sprzedaży detalicznej – 100 kg;

3) wyroby powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych, zaopatrzonych w instrukcję użytkowania;

4) dopuszcza się ekspozycję w witrynach sklepowych pojedynczych egzemplarzy wyrobów;

5) zabrania się stosowania ognia otwartego i demonstrowania działania wyrobów w pomieszczeniach;

6) zabrania się stosowania ogrzewania elektrycznego pomieszczeń;

7) instalacje elektryczne powinny spełniać wymagania jak dla pomieszczeń zagrożonych pożarem;

8) powłoki ścian, sufitów i podług powinny być co najmniej trudno zapalne;

9) pomieszczenia powinny posiadać co najmniej wentylację grawitacyjną.                           

Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki ?

Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony pożarowej, przechowywania i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Warunki ustawy mogą być spełnione tylko  w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony przeciwpożarowej. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełniania pewnych wymogów, a mianowicie:                                                                    

1) detaliczna sprzedaż winna odbywać się wyłącznie na stoiskach wyodrębnionych do tego celu z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca;                                                                                                                  

2) wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży; 

3) stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy oraz tablice informacyjne  o zakazie otwierania opakowań na terenie obiektu, wnoszenia tych wyrobów do innych części obiektu oraz użytkowania fajerwerków w obiekcie i jego sąsiedztwie.
Reasumując, należy podkreślić, że sprzedaż jakichkolwiek materiałów pirotechnicznych (także zimne ognie) na targowiskach lub z samochodu jest  z a b r o n  i o n a.                                 

Oznakowanie na opakowaniu

Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu:                                                                                                                                 

1) kod klasyfikacyjny 1.4G lub 1.4S oraz znak literowy NWP (nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie);                                                                                                           

2) instrukcję przechowywania i używania w języku polskim.                                                                         

Zasady bezpieczeństwa

1) zakupu fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub wyodrębnionych do tego celu stoiskach sprzedaży;                                                                                          

2) należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci;                                                

3) przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania;                                                            

4) odpalenie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności.              

 

Opracował: Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ppoż. Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.


fajerwerki