OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Rudka Bałtowska, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargów:

Nr kompleksu Nr działki Pow. działki (ha) Użytek Pow. użytku (ha) Przeznaczenie wg
Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Bałtów
Opis nieruchomości Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)
1. 68        0,4500

 

RV – grunty orne

RVI – grunty orne

0,1300

0,3200

Tereny przeznaczone pod cmentarz  i obszar wskazany do sporządzenia mpzp Teren działek położony jest w środkowo – zachodniej części miejscowości, przy drodze śródpolnej gruntowej, w odległości około 700 m od drogi publicznej wojewódzkiej nr 754. Kształt działek zbliżony jest do prostokąta. Szerokość działki wynosi około 44 m. Teren działek jest w miarę płaski. Brak jest utrudnień w uprawie. Obecnie działki są uprawiane. W sąsiedztwie działek występują grunty rolne w uprawie. 18 540,00 3 708,00
69 0,4400

 

RV – grunty orne

RVI – grunty orne

0,1100

0,3300

0,8900
2. 125 2,9700 LsV – lasy

RIVb – grunty orne

RV- grunty orne

RVI – grunty orne

0,2200

0,1500

0,9700

1,6300

Tereny rolne Teren działki położony jest w środkowo – zachodniej części miejscowości, przy drodze śródpolnej gruntowej. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Szerokość działki wynosi około 42 m. Teren działki posiada skarpy i doły po wydobyciu piachu. Występują utrudnienia w uprawie z uwagi na niekorzystną topografię. Obecnie działka jest uprawiana w południowej części na pow. około 1,1800 ha, a pozostałą część stanowi las sosnowy w wieku około 30 lat.
W sąsiedztwie działki występują grunty rolne w uprawie i lasy.
85 740,00 17 148,00
3. 187 1,4000 RIVb – grunty orne

RV- grunty orne

RVI – grunty orne

0,2600

0,9800

0,1600

Tereny rolne Teren działki położony jest w północno – zachodniej części miejscowości, przy drodze śródpolnej gruntowej. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Szerokość działki wynosi około 44 m. Teren działki jest w miarę płaski. Brak jest utrudnień w uprawie. Obecnie działka jest uprawiana. W sąsiedztwie działki występują grunty rolne w uprawie i lasy. 29 050,00 5 810,00
RAZEM 5,2600 133 330,00 26 666,00

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana (rolno – leśna), składająca się z trzech kompleksów działek, które zgodnie z ewidencją gruntów obr. Rudka Bałtowska są oznaczone nr: 68, 69, 125, 187, o łącznej powierzchni 5,2600 ha.
 2. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00057479/2.
 3. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu przedmiotowymi działkami.
 4. Okazanie przebiegu granic działki przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie nabywcy i na jego koszt.
 5. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
 6. Z uwagi na rolny charakter nieruchomości (użytki rolne), do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 803 ze zm.).
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2016 r. o godzinie 1200 w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy Iłżeckiej 37, w sali konferencyjnej (parter).
 8. W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 10.10.2016 r. wniosą wadium w pieniądzu PLN w wysokości 20 % ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim o nr: 78 8507 0004 2001 0047 5042 0003. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tytule przelewu należy wpisać: nr działki lub kompleksu będących przedmiotem sprzedaży oraz imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu.
 9. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem bankowym na wskazane konto. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu
  i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Uznaje się za terminowo zwrócone wadium jeżeli organizator wykona przelew lub przekaz na koszt uczestnika przetargu w terminie wskazanym w pkt 9.
 11. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz przedłożyć dowód wniesienia wadium.
 12. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru.

W przypadku uczestnictwa pełnomocnika reprezentującego osobę prawną, oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – należy okazać pełnomocnictwo z podpisem potwierdzonym notarialnie upoważniającym do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków należy przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka (z podpisem potwierdzonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Referatu Zamówień Publicznych i Przetargów Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim) do reprezentowania go w przetargu.

 1. Postąpienie powyżej ceny wywoławczej nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w ciągu
  21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.
 4. Cena uzyskana w przetargu (pomniejszona o wcześniej wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim o nr: 08 8507 0004 2001 0047 5042 0002, najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. W dniu zawarcia ww. umowy, kwota równa cenie uzyskanej w przetargu, powinna być zaksięgowana na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 5. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 6. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
 7. Dodatkowych informacji na temat:
  1. nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, III piętro, pokój nr 306 lub pod nr telefonu: 41 2476247, 41 2476377;
  2. warunków przetargu udziela Wydział Rozwoju Powiatu – Referat Zamówień Publicznych i Przetargów Starostwa Powiatowego
   w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, III piętro, pokój nr 308 lub pod nr telefonu 41 2476468, 41 2476866.
 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.