OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Bałtów, stanowiącej własność Powiatu Ostrowieckiego.

 

Cena wywoławcza (netto) wynosi  3 300,00

Wadium wynosi  660,00

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, która zgodnie z ewidencją gruntów obr. Bałtów oznaczona jest jako działka nr 1917 o powierzchni 0,0300 ha, położona w miejscowości Bałtów, gm. Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.
 2. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1O/00056498/4.
 3. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana. Posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej. Kształt działki jest regularny zbliżony do trapezu. Teren działki posiada niewielki spadek. Działka jest zakrzaczona i zadrzewiona, głównie drzewami owocowymi. Od strony wschodniej i południowej działka ma dostęp do drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej szutrowej.
 4. Teren nieruchomości nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań
  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bałtów obszar przedmiotowej działki określony jest jako teren zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.
 5. Według zapisu w ewidencji gruntów ww. działka stanowi nieużytek – N.
 6. Ww. działka jest przedmiotem postępowania rozgraniczeniowego prowadzonego przez Burmistrza Ćmielowa pod znakiem: Nr G I 6830.01.2016.
 1. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu przedmiotową nieruchomością –
  nie jest przedmiotem obciążeń, ani zobowiązań.
 2. Okazanie przebiegu granic działki przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie nabywcy i na jego koszt.
 1. Przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, tj. pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.02.2016 r., a drugi w dniu 20.05.2016 r. Pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, a drugi wyłonił nabywcę, który nie przystąpił do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

       10.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 300,00 zł netto (słownie złotych: trzy tysiące trzysta 00/100).

 1. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie
  43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.). Jeśli na dzień zbycia przedmiotowej nieruchomości, będzie w obrocie prawnym ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT, według stawki 23 %.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 07.02.2017 r. o godzinie 1200 w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37, w sali konferencyjnej (parter).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 01.02.2017 r. wniosą wadium w pieniądzu PLN w wysokości 20 % ceny wywoławczej,
  660,00 zł
  (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt 00/100) na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Spółdzielczym
  w Ostrowcu Świętokrzyskim o nr: 78 8507 0004 2001 0047 5042 0003. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tytule przelewu należy wpisać:
  nr działki będącej przedmiotem sprzedaży oraz imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu.
 4. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem bankowym na wskazane konto. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Uznaje się za terminowo zwrócone wadium jeżeli organizator wykona przelew lub przekaz na koszt uczestnika przetargu w terminie wskazanym w pkt 14.
 2. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz przedłożyć dowód wniesienia wadium.
 3. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru.

W przypadku uczestnictwa pełnomocnika reprezentującego osobę prawną, oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – należy okazać pełnomocnictwo z podpisem potwierdzonym notarialnie upoważniającym do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków należy przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka (z podpisem potwierdzonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Referatu Zamówień Publicznych i Przetargów Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim) do reprezentowania go w przetargu.

 1. Postąpienie powyżej ceny wywoławczej nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony
  o terminie i miejscu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 4. Cena uzyskana w przetargu (pomniejszona o wcześniej wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim o nr:
  08 8507 0004 2001 0047 5042 0002, najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. W dniu zawarcia ww. umowy, kwota równa cenie uzyskanej w przetargu, powinna być zaksięgowana na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego
  w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 5. Koszty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 6. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
 7. Dodatkowych informacji na temat:
  1. nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37,
   III piętro, pokój nr 306 lub pod nr telefonu: 41 2476247, 41 2476377;
  2. warunków przetargu udziela Wydział Rozwoju Powiatu – Referat Zamówień Publicznych i Przetargów Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
   z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, III piętro, pokój nr 308 lub pod nr telefonu:
   41 2476866.
 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.