OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Ostrowiecki

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, składającej się z czterech kompleksów działek, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00051568/1, położonej w miejscowości Kunów, gm. Kunów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargów:

Nr kompleksu Nr działki Pow. działki (ha) Użytek Pow. użytku (ha) Przeznaczenie wg
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kunów
Opis nieruchomości Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)
I 308/51             0,1295 Tk – tereny kolejowe 0,1295 Obszar oznaczony symbolem A104P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Grunt stanowi siedem działek ewidencyjnych o powierzchni łącznej 0,3864 ha, położonych w Kunowie przy ul. Kolejowej.

Lokalizacja szczegółowa: nieruchomość położona w odległości ok.1,5 km od drogi głównej.

Nieruchomości o szerokości ok. 60 m.

Warunki zagospodarowania – zadowalające. Warunki dojazdu – dobre, droga o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym.

Pełne uzbrojenie techniczne.

W północnej części nieruchomości przez działki nr 308/51, nr 308/62, nr 308/70 przebiega część bocznicy kolejowej i działki te są zabudowane torem kolejowym

(nakłady nie stanowią własności sprzedającego).

 

70 110,00 14 022,00
308/52 0,1630 Ba – tereny przemysłowe 0,1630
308/53 0,0150 Ba – tereny przemysłowe 0,0150
308/62 0,0167 Tk – tereny kolejowe 0,0167
308/63 0,0277 Ba – tereny przemysłowe 0,0277
308/70 0,0140 Tk – tereny kolejowe 0,0140
308/71 0,0205 Ba – tereny przemysłowe 0,0205
Pow. łączna 0,3864    
II 308/54 0,0093 Tk – tereny kolejowe 0,0093 Obszar oznaczony symbolem A104P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Grunt stanowi pięć działek ewidencyjnych o powierzchni łącznej 0,0395 ha, położonych w Kunowie przy ul. Kolejowej.

Lokalizacja szczegółowa: nieruchomość położona w odległości ok. 1,5 km od drogi głównej.

Ukształtowanie terenu – teren w miarę płaski.

Warunki zagospodarowania: działka o małej powierzchni.

Warunki dojazdu – dobre, droga o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym.

Pełne uzbrojenie techniczne.

Działki nr 308/54, nr 308/64 i nr 308/72 stanowią część bocznicy kolejowej

i są zabudowane torem kolejowym (ok. 60 m) (nakłady nie stanowią własności sprzedającego).

 

7 170,00 1 434,00
308/64 0,0058 Tk – tereny kolejowe 0,0058
308/65 0,0089 Ba – tereny przemysłowe 0,0089
308/72 0,0045 Tk – tereny kolejowe 0,0045
308/73 0,0110 Ba – tereny przemysłowe 0,0110
Pow. łączna 0,0395    
III 308/56 0,0099 Ba – tereny przemysłowe 0,0099 Obszar oznaczony symbolem A97P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Grunt stanowi dwie działki ewidencyjne o powierzchni łącznej 0,0240 ha,

położone w Kunowie przy ul. Kolejowej.

Lokalizacja szczegółowa:

nieruchomość położna w odległości ok. 1,5 km od drogi głównej.

Kształt nieruchomości zbliżony do trójkąta.

Ukształtowanie terenu – teren w miarę płaski.

Warunki zagospodarowania:

działka o małej powierzchni.

Warunki dojazdu – dobre, droga o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym.

Pełne uzbrojenie techniczne.

Działka nr 308/57 stanowi część bocznicy kolejowej i jest zabudowana torem kolejowym (ok. 30 m) (nakłady nie stanowią własności sprzedającego.

 

 

4 355,00 871,00
308/57 0,0141 Tk – tereny kolejowe 0,0141
Pow. łączna 0,0240    
IV 308/59 0,3832 Ba – tereny przemysłowe 0,3832 Obszar oznaczony symbolem A97P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Grunt stanowi dwie działki ewidencyjne o powierzchni łącznej 0,4061 ha, położone w Kunowie przy ul. Kolejowej.

Lokalizacja szczegółowa: nieruchomość położona w odległości ok. 1,5 km od drogi głównej.

Nieruchomość o szerokości ok. 35 m.

Ukształtowanie terenu – teren w miarę płaski.

Warunki zagospodarowania – zadowalające.

Warunki dojazdu – dobre, droga o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym.

Pełne uzbrojenie techniczne.

Na działce nr 308/59 znajduje się budynek o funkcji składowej w bardzo złym stanie technicznym (nakłady nie stanowią własności sprzedającego)

73 685,00 14 737,00
308/68 0,0229 Ba – tereny przemysłowe 0,0229
Pow. łączna 0,4061    
RAZEM 0,8560            

 

UWAGA – do cen działek uzyskanych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa składająca się z czterech kompleksów działek, które zgodnie z ewidencją gruntów położone są w miejscowości Kunów, gm. Kunów, powiat ostrowiecki i stanowią łączną powierzchnię 0,8560 ha.
 2. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  nr KI1O/00051568/1.
 3. Nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu przedmiotowymi działkami.
 4. Zgodnie z zapisem w dziale II księgi wieczystej nr KI1O/00051568/1, którą objęta jest ww. nieruchomość, przedmiotowe działki stanowią własność Skarbu Państwa.
 5. Nakłady w postaci budynku i części torowiska odpowiednio na działkach nr 308/59, 308/51, 308/54, 308/57, 308/62, 308/64, 308/70 oraz nr 308/72 stanowią własność osób fizycznych.
 6. Okazanie przebiegu granic działki przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie nabywcy i na jego koszt.
 7. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
 8. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r. o godzinie 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy
  Iłżeckiej 37, w sali konferencyjnej (parter).
 9. W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 05 stycznia 2017 r. wniosą wadium w pieniądzu PLN, w wysokości 20% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim o nr: 78 8507 0004 2001 0047 5042 0003. Za datę dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W tytule przelewu należy wpisać: nr działek lub kompleksu/kompleksów będących przedmiotem sprzedaży oraz imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu.
 10. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem bankowym na wskazane konto. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 11. Uznaje się za terminowo zwrócone wadium, jeżeli organizator wykona przelew lub przekaz na koszt uczestnika przetargu w terminie wskazanym w pkt 10.
 12. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz przedłożyć dowód wniesienia wadium.
 13. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru.

W przypadku uczestnictwa pełnomocnika reprezentującego osobę prawną, oprócz aktualnego wypisu należy przedłożyć notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – należy okazać pełnomocnictwo z podpisem potwierdzonym notarialnie upoważniającym do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków należy przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka (z podpisem potwierdzonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Referatu Zamówień Publicznych i Przetargów Starostwa Powiatowego
w Ostrowcu Świętokrzyskim) do reprezentowania go w przetargu.

 1. Postąpienie powyżej ceny wywoławczej nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Ustalony w drodze przetargu nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej w ciągu
  21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.
 4. Cena uzyskana w przetargu (pomniejszona o wcześniej wpłacone wadium) podlega zapłacie w całości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim o nr: 76 8507 0004 2001 0047 5042 0039, najpóźniej do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. W dniu zawarcia ww. umowy, kwota równa cenie uzyskanej w przetargu, powinna być zaksięgowana na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 5. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.
 6. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.
 7. Dodatkowych informacji na temat:
  1. nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, III piętro, pokój nr 304 lub pod nr telefonu: 41 2475270, 41 2476377;
  2. warunków przetargu udziela Wydział Rozwoju Powiatu – Referat Zamówień Publicznych i Przetargów Starostwa Powiatowego
   w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Iłżeckiej 37, III piętro, pokój nr 308 lub pod nr telefonu 41 2476468, 41 2476866.
 8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.