Obwieszczenie Starosty Ostrowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Program Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 i 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405), zawiadamiam, iż:

  1. Poddaje się procesowi konsultacji społecznych projekt dokumentu pn.: „Program Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020+” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  2. Dokumenty, o których mowa w punkcie 1 są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Powiatu Ostrowieckiego (powiat.ostrowiecki.eu) – zakładka Aktualności, Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Ostrowieckiego – zakładka Komunikaty i ogłoszenia oraz w wersji papierowej (do wglądu) w Referacie Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i Informacji Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37, pokój 112 w godzinach pracy Urzędu, tj. pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30.
  3. W sprawie przedmiotowych dokumentów można składać wnioski i uwagi w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iwona_galka@powiat.ostrowiecki.eu za pomocą załączonego do dokumentów formularza, bądź ustnie do protokołu.
  4. Termin składania wniosków i uwag upływa z dniem 30.01.2018r. Wnioski złożone
    po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
  5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Ostrowiecki.

Niniejsze obwieszczenie poddaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od daty jego ukazania się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., na stronie internetowej Powiatu Ostrowieckiego (www.powiat.ostrowiecki.eu) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Ostrowieckiego.

 

Formularz konsultacyjny

 Prognoza Odziaływania na środowisko

Program Rozwoju Turystyki i Promocji Powiatu Ostrowieckiego