Obradowali radni Rady Powiatu Ostrowieckiego

Na sesji Rady Powiatu przyjęto uchwałę regulującą obywatelską inicjatywę uchwałodawczą. Regulamin zawiera najważniejsze informacje, które określają m.in. szczegółowe zasady wnoszenia inicjatywy, tworzenia komitetów uchwałodawczych, zasady promocji inicjatyw oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Aby propozycje mogły zostać poddane procedurze pod inicjatywą musi podpisać się 500 mieszkańców powiatu, którzy figurują w rejestrach wyborców prowadzonych przez gminy wchodzące w skład samorządu powiatowego.