Obradowali radni powiatowi

O licznych inwestycjach drogowych, które zrealizowane zostaną w roku bieżącym poinformowani zostali radni powiatowi oraz licznie przybyli goście. Podczas czwartkowej sesji przyjęto także szereg uchwał dotyczących m. in. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą, Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami, czy zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. Ta ostatnia to wynik inicjatywy uchwałodawczej Zarządu Powiatu.

Prezentacja multimedialna, którą zaprezentował Jerzy Wrona, naczelnik Wydziału Dróg starostwa powiatowego pokazała szereg niezwykle ważnych dla mieszkańców powiatu inwestycji. W gminie Ostrowiec największa realizowaną inwestycją będzie “Przebudowa ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą M. Radwana do skrzyżowania z ulicą L. Chrzanowskiego wraz z przebudową ulicy Polnej i Siennieńskiej”. Szacunkowy koszt zadania to 2 778370,00 z czego 1486100,00 pokryje powiat, a 1 292270 budżet Państwa. W gminie Bałtów będzie to inwestycja obejmująca “Remont drogi powiatowej Nr 0677T Bałtów- Lemierze ( w msc. Lemierze) od km 0+510 do km 0+980 o dł. 470mb”,  w gminie Bodzechów 404 911,57 kosztować będzie “Remont drogi powiatowej Nr 0665T Bukowie Świrna w msc. Świrna od km 3+000 do km 4+160, dł.1 160mb.

Całkowita wartość zadań do wykonania w 2017 roku wynosi 12 538 465,11, w tym 2990069,61 to wkład powiatu ostrowieckiego, 2278767,50 stanowi udział gmin powiatu ostrowieckiego, a 7214928,00 to udział budżetu Państwa.
Radni podjęli także uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej, trybu udzielania i rozliczania przez Powiat Ostrowiecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, czy dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego uchwałą. Bowiem 1 września 2017 roku przekształceniu ulegną: 6-letnia szkoła podstawowa w ośmioletnią, zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy, szkoły policealne. Licea ogólnokształcące (trzyletnie w czteroletnie) i technika (czteroletnie w pięcioletnie) przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie reformy, czyli od 1 września 2019 roku. Prowadzone przez Powiat Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego zostanie przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego. Natomiast gimnazja ulegną wygaszeniu.
Przyjęto także uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami dla Powiatu Ostrowieckiego na lata 2017-2020. Określa on działania zmierzające do zachowania i poprawy stanu dziedzictwa kultowego Powiatu Ostrowieckiego i ma się przyczynić do podniesienia świadomości oraz tożsamości kulturowej mieszkańców, a także wzrostu atrakcyjności turystycznej powiatu, jego promocji w regionie i kraju.