O potrzebach mieszkańców z przedstawicielami gmin

O potrzebach mieszkańców z przedstawicielami gmin

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 oraz wspólny plan transportowy – do prac nad tworzeniem obu dokumentów starosta Zbigniew Duda zaprosił wszystkich mieszkańców. Po szerokich konsultacjach społecznych, kolejnym etapem działań były indywidualne spotkania z przedstawicielami gmin naszego powiatu.

– Zaproponowaliśmy taką formę spotkań, aby w bliższej relacji omówić proponowane kierunki rozwoju. Najważniejszym celem strategii jest bowiem poprawa jakości życia mieszkańców naszego Powiatu i do tego właśnie będziemy dążyć. Ściśle współpracujemy z gminami także w kwestii budowania wspólnego planu transportu. Byłoby dobrze, żeby potrzeby i plany transportowe gmin dawały się ująć we wspólny plan powiatu – powiedział starosta.

Mieszkańcy budują strategię

Pierwszym elementem prac nad aktualizacją strategii rozwoju były szerokie konsultacje społeczne, które w maju i czerwcu odbyły się w trzech turach.

„W spotkaniach tych uczestniczyli również przedstawiciele gmin Powiatu Ostrowieckiego. Obecnie trwa faza konsultacyjna prac nad strategią. Celem spotkań indywidualnych z przedstawicielami gmin było zachęcenie ich do zgłaszania swoich sugestii, sygnalizowania potrzeb rozwojowych. To dla nich duża korzyść, ponieważ jeśli podczas aplikowania o fundusze unijne powołają się na zapisy strategii powiatu, wówczas ich wnioski będą wyżej oceniane – powiedział Mateusz Czeremcha, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju ostrowieckiego starostwa.

Gminy mówią o swoich potrzebach

Na spotkaniach ze starostą przedstawiciele gmin przedstawili nowe priorytety bądź podtrzymali te, ustalone podczas warsztatów.

Gmina Kunów chce skupić się na inwestycjach w odnawialne źródła energii, budowie kanalizacji sanitarnej (cześć północna Janika) wraz z przydomowymi oczyszczalniami na terenach niedostępnych i nową oczyszczalnią ścieków. Dla gminy Ostrowiec najważniejsza jest rewitalizacja oraz zwiększenie oferty terenów inwestycyjnych, a także poprawa komunikacji miejskiej.

Gmina Waśniów, z uwagi na rolniczy charakter gminy, podtrzymanie tradycji rolnictwa oraz rozwój rolnictwa ekologicznego, a także poprawę układu komunikacyjnego na terenie gminy poprzez poprawę dróg lokalnych i jej infrastruktury. Władze Gminy Ćmielów chcą wybudować obwodnica Wólka Bodzechowska – Piaski Brzustowskie i poprawić połączenia komunikacyjnych na swoim terenie.

Nowy plan transportowy

Podczas rozmów na temat organizacji transportu, pojawiły się pomysły nowych rozwiązań komunikacyjnych.

„Dzięki wniesionym podczas indywidulanych rozmów nowym uwagom oraz wcześniejszym pisemnym sugestiom, możemy obecnie zająć się analizą tych wyników i stworzyć nowy, jak najbardziej życiowy, plan transportu. Nie chcemy, aby była to jedynie sztuka dla sztuki, ale dobrze zaplanowany transport, uwzględniający potrzeby gmin, zgodny z już uchwalonym planem transportowym marszałka województwa – powiedział Paweł Górniak.