O bezpieczeństwie i oświacie na sesji Rady Powiatu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni przyjęli informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz o realizacji zadań oświatowych. Wiele pytań, dyskusji i wypowiedzi wywołały zagadnienia edukacji. 

Porządek pod lupą

Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie ostrowieckim w ciągu trzech kwartałów 2016 r. w obszernych materiałach przedstawili: komendant powiatowy policji, nadkomisarz Piotr Zalewski, komendant Straży Miejskiej Andrzej Kaniewski, pełniący funkcję prokuratora rejonowego Cezary Skalmierski, prezes Sądu Rejonowego, sędzia Grzegorz Matuszewski i kierownik sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, Sławomir Bródka, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Tomasz Łyjak, kierownik Zarządu Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Paweł Szczygieł.  

– Przedstawione sprawozdania były tematem obrad naszej komisji – powiedział podczas sesji przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Publicznego, radny Krzysztof Huszaluk. – W spotkaniu brali udział przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Komisja otrzymała wyczerpujące informacje.

Z przedstawionych materiałów warto zacytować ciekawy fragment ze sprawozdania prezesa Sadu Rejonowego, Grzegorza Matuszewskiego: „W praktyce nie zmieniła się liczba przestępstw, rozbojów. Natomiast zmniejszyła się liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece (przestępstwa znęcania oraz niealimentacji). Nieznacznie tylko uległy zmniejszeniu czyny zabronione przeciwko bezpieczeństwu  w komunikacji (wypadki i kolizje drogowe). Praktycznie zaś na takim samym poziomie pozostały czyny zabronione polegające na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości czy po użyciu alkoholu. Podobnie w zasadzie nie zmieniła się liczba przestępstw przeciwko wolności seksualnej oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”. 

Edukacja na najwyższym poziomie

Z informacją o realizacji zadań oświatowych powiatu ostrowieckiego w roku szkolnym 2015/2016 zapoznał radnych zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego, Antoni Maciejko. Niewątpliwie edukacja należy do najważniejszych działań będących w gestii samorządu terytorialnego. Przeznaczone na nią nakłady należą do najbardziej znaczących pozycji w budżecie samorządu. 

Zastępca naczelnika Antoni Maciejko przypomniał, że w przedstawionej radnym informacji zawarte są dane między innymi o wynikach egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych we wszelkiego rodzaju szkołach ponadgimnazjalnych, które prowadzi starostwo, o sprawowanym nadzorze pedagogicznym wykonywanym przez kuratora. Ponadto przygotowano informację o stanie organizacyjnym, zatrudnieniu, o najważniejszych sukcesach uczniów, ich udziale w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, osiągnięciach sportowych, artystycznych, o realizowanych zadaniach, przyznawanych nagrodach starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, o awansie zawodowym.

– Zaprezentowane wyniki z egzaminów i sprawdzianów są wyższe niż uzyskiwane w województwie świętokrzyskim, w okręgu łódzkim czy w kraju – podkreślił Antoni Maciejko. -Świadczy to o dobrym i bardzo dobrym poziomie nauczania w szkołach. Cieszy nas to, że nasi absolwenci podejmują studia na wszystkich, najlepszych uczelniach w kraju, na uniwersytetach, politechnikach, szkołach wyższych.                 

Stanowisko Komisji Oświaty i Kultury przedstawiła jej przewodnicząca, radna Agata Adamek. –Jesteśmy bardzo zadowoleni, że poziom oświaty jest wyższy niż średnia w województwie – powiedziała.

W trosce o dobro uczniów i nauczycieli

W dyskusji głos zabierali między innymi radni: Agnieszka Rogalińska, Paweł Górniak, Łukasz Dybiec, Renata Ślusarz-Magiera, Mariusz Pasternak. Pytali, czy Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest przygotowana do zmian po likwidacji gimnazjum, czy jest jakaś placówka przygotowana dla dzieci z dysfunkcją ruchową, kiedy będą ogłoszone konkursy na dyrektorów szkół? Chcieli znać liczbę osób przyjętych do pracy w oświacie od 1 grudnia 2014 r. Interesowała ich wypowiedź starosty o zatrudnieniu nauczycieli z likwidowanych gimnazjów.

Wyczerpujących odpowiedzi udzielił zastępca naczelnika Antoni Maciejko. W sprawie SMS – nie ma jeszcze rozporządzenia o tak zwanej organizacji publicznych szkół i placówek, w sprawie szkół sportowych, artystycznych.  – Nie ma żadnej szkoły – odpowiadał Antoni Maciejko na pytanie, czy są placówki przygotowane do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych. – Jeden taki przypadek został stwierdzony. Uczennica, która ze względu na problemy z poruszaniem się, nie mogła podjąć nauki w ostrowieckiej szkole, została przyjęta do liceum w Starachowicach. To nie jest prosta kwestia, wymaga dokonania reorganizacji, zbadania warunków technicznych budynku. Druga sprawa to skala zjawiska.

Antoni Maciejko wyjaśnił, że w jednym miejscu jest podawany stan uczniów z końca roku, w drugim – po opuszczeniu szkół przez maturzystów. To może dawać mylne wrażenie, że są rozbieżności w liczbie uczniów. Na ogół dane są podawane z  30 września. Zastępca naczelnika obiecał przygotować dane dotyczące liczby nauczycieli, wychowawców zatrudnionych w kolejnych latach 2014-2016.  

Do problemów oświaty kilkakrotnie odnosił się starosta Zbigniew Duda. Podkreślił, że na dyrektorów w szkołach byli powoływani wicedyrektorzy, o czym stanowią przepisy. Na pewno dyrektorzy zostaną powołani w ciągu 10 miesięcy, w terminie określonym przez przepisy.

– Podczas spotkania z wojewodą Agatą Wojtyszek, w obecności pani wiceprezydent Marzeny Dębniak, mówiłem o „zagospodarowaniu” zwalnianych nauczycieli z gimnazjum – podkreślił starosta. – Wszyscy mamy na względzie dobro nauczycieli. Będziemy się starali,  miasto również, by nauczyciele nie tracili pracy, ale nie wiem, czy jest to do końca możliwe.