Nowatorskie pomysły na naukę w „Broniewskim”

Przyszłoroczne pomysły na klasy pierwsze w Liceum Ogólnokształcącym nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim – popularnym „Bronku” – zapowiadają się bardzo ciekawie.

Chcąc podnieść wyniki nauczania i umożliwić uczniom świadome wybory późniejszych kierunków kształcenia, szkoła podpisała w tym roku porozumienia z trzema renomowanymi uczelniami wyższymi
o objęcie naszych kierunków patronatami. Klasa humanistyczna (1a) będzie od przyszłego roku pracować pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, klasa matematyczna (1c) pod patronatem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a klasa biologiczno-chemiczna (1d)  pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w  wykładach prowadzonych przez kadrę naukową uczelni wyższych w szkole i podczas wyjazdów edukacyjnych oraz skorzystają z poradnictwa zawodowego, np. na UMCS. Kadra dydaktyczna naszej szkoły będzie współpracowała z kadrą naukową wyższych uczelni, co na pewno przyniesie wymierne korzyści  w wynikach kształcenia naszej młodzieży.

Nowością przyszłego roku będzie też eksperymentalne nauczanie dwujęzyczne matematyki w klasie lingwistycznej (1b). Odpowiednio przeszkolony i posiadający certyfikat językowy nauczyciel matematyki będzie prowadził dla chętnych lingwistów kilka zajęć w miesiącu w języku angielskim, co na pewno usprawni praktyczne korzystanie z tego języka.

Szkoła od lat stawia na równomierny rozwój wszystkich kierunków nauczania, tak by być w pełni liceum ogólnokształcącym i by każdy mógł tu znaleźć drogę edukacji dla siebie. Stąd w jednej z czterech klas – humanistycznej, lingwistycznej, matematycznej lub biologiczno-chemicznej każdy uczeń znajdzie rozszerzenia interesujących go przedmiotów (12 rozszerzeń).

W  klasie  humanistycznej uczniowie, oprócz rozszerzenia języka polskiego i historii, mogą wybrać rozszerzony II język obcy lub WOS, będą też uczyć się filozofii, co poszerzy ich wykształcenie humanistyczne. W ramach zajęć języka polskiego będą też mieć kino studyjne, co umożliwi im poznanie trendów kinematografii polskiej i światowej.

Bardzo dużą możliwość wyboru mają uczniowie klasy lingwistycznej, która oprócz rozszerzenia języka angielskiego proponuje dwie ścieżki edukacyjne-lingwistyczno-turystyczną (jeśli uczeń wybierze geografię) bądź lingwistyczno-psychologiczną (jeśli wybierze biologię). Ponadto, trzeci przedmiot do wyboru to II język obcy lub WOS lub język polski z pogłębioną ścieżką językoznawczą w korelacji z językami obcymi.

W klasie matematycznej uczniowie rozszerzają naukę matematyki oraz do wyboru: fizyki lub chemii. Wszystkie te rozszerzenia są dużo większe niż wymagane  minima godzinowe.

W klasie biologiczno-chemicznej tradycyjnie rozszerzamy chemię i biologię również w dużo większym zakresie niż wymagane minima godzinowe.

Chcąc ponadto pomóc uczniom w uzyskaniu jak najlepszych wyników na egzaminach maturalnych również z przedmiotów, które są obowiązkowe, a nie są ich mocną stroną, wprowadziliśmy po 1 godzinie w klasach II i III:

– „matematyki dla niematematyków” w klasach, gdzie nie ma rozszerzonej matematyki, a więc
w 1a, 1b, 1d i ćwiczymy tu umiejętności przydatne do lepszego zdania matematyki na poziomie podstawowym.

– „języka polskiego w kontekstach” w klasach, gdzie nie ma rozszerzonego j. polskiego, a więc 1b
(jeśli uczniowie nie wybiorą tego przedmiotu), 1c, 1d i ćwiczymy tu umiejętności przydatne do lepszego zdania j. polskiego na poziomie podstawowym – pisemnym i ustnym.

„języka angielskiego w medycynie” w klasie 1d i „języka angielskiego w technice” w klasie 1c, by  nie tylko podnieść wynik egzaminu maturalnego z tego języka, ale też poszerzyć słownictwo związane ze specyfiką kierunku nauczania.

Te wszystkie pomysły i rozwiązania w zestawieniu z dużą ilością zajęć pozalekcyjnych, możliwością rozwijania swoich zainteresowań w kole teatralnym, literackim, kinie studyjnym, telewizji Bronek-TV lub w Radio Bronek-FM a także świetną bazą lokalową i multimedialnym charakterem niemal wszystkich sal lekcyjnych sprawiają, że każdy znajdzie tu miejsce dla siebie i pomysł na siebie.