Nowa sieć szkół

W związku z wprowadzoną reformą oświaty, zaszła konieczność dostosowania sieci szkół do zapisów ustawy – Prawo oświatowe. Zarząd zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego, ustalono także sieć szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych na terenie powiatu ostrowieckiego.

1 września 2017 roku przekształceniu ulegną: 6-letnia szkoła podstawowa w ośmioletnią, zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy, szkoły policealne.

Z mocy ustawy, licea ogólnokształcące (trzyletnie w czteroletnie) i technika (czteroletnie w pięcioletnie) przekształcą się w nowe typy szkół w drugim etapie reformy, czyli od 1 września 2019 roku. Wyjątek od tej zasady stanowią gimnazja, które ulegną likwidacji.

Prowadzone przez Powiat Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego zostanie przekształcone z dniem 1 września br. w ośmioletnią Szkołę Podstawową Mistrzostwa Sportowego. Struktura szkoły uwzględnia klasy dotychczasowego gimnazjum.

W przypadku szkół specjalnych – Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, Specjalnego Ośródka Szkolno-Wychowawczego oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dotychczas funkcjonujące tam sześcioletnie „podstawówki” zostaną przekształcone w szkoły ośmioletnie, do których następnie z dniem 1 września 2017 roku zostaną włączone tamtejsze gimnazja.

Uchwała Rady uzyskała pozytywną opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Teraz trafi pod obrady radnych powiatowych.