Nowa Rada Społeczna ZOZ powołana

Powołana została na czteroletnią kadencję Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pracami Rady Społecznej ZOZ pokieruje radna powiatowa Danuta Barańska.

W związku z zakończeniem kadencji przez Radę Społeczną ZOZ, Rada Powiatu wybrała skład kolejnej Rady.

Kwestię rad społecznych reguluje art.48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, stanowiący, iż w skład Rady Społecznej działającej w podmiocie leczniczym wchodzi między innymi jako przewodniczący – starosta lub osoba przez niego wyznaczona.

Wicestarosta Andrzej Jabłoński z ramienia Starosty Ostrowieckiego na funkcję przewodniczącego Rady Społecznej zgłosił kandydaturę radnej Stanisławy Danuty Barańskiej.

– Funkcja przewodniczącego Rady Społecznej szpitala wymaga wysokich kwalifikacji i odpowiedniej wiedzy. Pani Stanisława Danuta Barańska jest osobą otwartą na problemy mieszkańców, posiada ogromne doświadczenie i niezaprzeczalne kompetencje, użyteczne w działalności Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św.- argumentował wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Radna Danuta Barańska jest lekarzem medycyny, od 36 lat związana z Pogotowiem Ratunkowym. Jest zaangażowana społecznie jako wiceprezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej. W latach 2010-2014 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Społecznej ZOZ działającej przy ostrowieckim szpitalu.  Od kilku kadencji zasiada w Radzie Powiatu Ostrowieckiego.

Poza radną Danutą Barańską, w Radzie Społecznej ZOZ będą pracować: Małgorzata Bień, Małgorzata Krysa-Kowal, Grzegorz Cędzikowski, Włodzimierz Sajda, Łukasz Witkowski, Mariusz Łata, Józef Grabowski, Roman Kowalski ( zgłoszeni przez radnych KWW Jarosława Górczyńskiego) oraz Krzysztof Ołownia i Mateusz Czeremcha ( kandydaci klubu radnych PiS).

Przedstawicielem wojewody jest Krzysztof Huszaluk.

Do zadań Rady Społecznej należy między innymi przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach finansowych lub kadrowych, dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

Pierwsze posiedzenie Społecznej Rady zwołuje podmiot tworzący czyli Powiat Ostrowiecki, a w jego imieniu Rada Powiatu Ostrowieckiego.