NFZ OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI

W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach podających się za pracowników Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przypominamy, że wszystkie sprawy związane z bezpłatnym leczeniem w ramach Funduszu, a także z opieką długoterminową nad osobami przewlekle chorymi załatwiane są przez pracowników oddziału NFZ wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibie oddziału Funduszu lub telefonicznie. Informacja telefoniczna związana jest z kontynuacją korespondencji pomiędzy urzędem, a pacjentem. Pracownicy oddziału nigdy telefonicznie nie proszą o wskazanie danych identyfikacyjnych, w szczególności numeru dowodu tożsamości, numeru PESEL czy adresu zamieszkania.