Nadzwyczajna sesja w powiecie

W poniedziałkowy wieczór radni Rady Powiatu Ostrowieckiego uczestniczyli w sesji nadzwyczajnej, którą tradycyjnie otworzył Przewodniczący Mariusz Pasternak. Już po raz drugi sesja przebiegała w systemie hybrydowym. W obradach uczestniczyło 23 radnych, część w formie stacjonarnej, część w formie zdalnej. Sesja przebiegła bez zakłóceń, a radni jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały, które znalazły się w porządku obrad.  Wśród nich były zmiany w budżecie Powiatu Ostrowieckiego   i Wieloletniej Prognozie Finansowej, uwzględniające otrzymane dotacje ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na walkę z koronawirusem,   a także uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki  oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi Opatowskiemu zadania w zakresie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich. Jest to odpowiedź Zarządu Powiatu Ostrowieckiego na wniosek Starosty Opatowskiego dotyczącego uchwały z 20 listopada 2020 roku w przedmiotowym zakresie, wynikającego ze zmiany relacji linii komunikacyjnej „Ostrowiec Świętokrzyski -Kielce przez Ostrowiec Św., Nową Słupie i Wolę Jachową”.  Wobec powyższego uległy  zmianie zapisy porozumienia powierzenia przez Powiat Ostrowiecki na rzecz Powiatu Opatowskiego zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach  komunikacyjnych: Opatów -Opatów przez Rosochy, Trębanów, Małoszyce, Bogusławice, Kornacice oraz Opatów -Cedzyna przez Ostrowiec Świętokrzyski, Nową Słupię, Wolę Jachową.

Radna Powiatowa Beata Duda w odniesieniu do porozumień dotyczących powiatowych  przewozów pasażerskich wyraziła zaniepokojenie, że wśród gmin, które podpisały przedmiotowe  umowy o dofinansowanie, nie ma gminy Kunów.

W uchwale Rady Powiatu mamy 30 różnych połączeń, jak to się stało, że żadne z nich  nie dotyczy gminy Kunów? Jest to niepokojące -mówiła Radna B. Duda.

Wątpliwości Radnej Beaty Dudy wyjaśniał Tomasz Mroczek, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu. Jak mówił Naczelnik T. Mroczek, 3 listopada br. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie z tzw. Funduszu Autobusowego, w tym naborze został ogłoszony termin składania  wniosków do 24 listopada br. W ślad za tym ogłoszeniem Powiat Ostrowiecki wystąpił do wszystkich gmin z pytaniem dotyczącym współpracy w tym zakresie, a także w zakresie złożenia deklaracji  dotyczącej solidarnego pokrycia planowanej kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej, nie pokrytej z dopłaty wynikającej z Funduszu.  Stąd też samorządy gmin Powiatu Ostrowieckiego analizowały potrzeby w tym zakresie. W gminie Bodzechów i w gminie Waśniów ilość linii została zwiększona. Jak poinformował Naczelnik cytując  otrzymane pismo, samorząd gminy Kunów po przeprowadzeniu analizy, nie wyraził zapotrzebowania na przystąpienie do porozumienia i  podjął decyzję o organizacji  transportu publicznego w innej formie.

W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przewozów autobusowych Powiat Ostrowiecki otrzyma  dofinansowanie w kwocie ponad 1,9 mln. Dofinansowanie do ceny usługi wynosi 3 zł. netto do jednego wozokilometra i kwota ta nie ulegnie zmianie do końca 2021 roku.

W związku z tym udział Powiatu Ostrowieckiego i gmin wynosi niespełna 300 tysięcy, proporcjonalnie po 50 proc. kosztów poniosą  budżet Powiatu i budżety samorządów gminnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak  Radni Rady Powiatu podczas obrad